12 ( ONİKİ) AYLIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLARI ARKA KABİN, TIBBİ CİHAZ, SİSTEM, EKİPMAN DONANIM, BAKIM ONARIM, KALİBRASYON HİZMETİ GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

12 ( ONİKİ) AYLIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLARI ARKA KABİN, TIBBİ CİHAZ, SİSTEM, EKİPMAN DONANIM, BAKIM ONARIM, KALİBRASYON HİZMETİ GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

12 ( ONİKİ) AYLIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLARI ARKA KABİN, TIBBİ CİHAZ, SİSTEM, EKİPMAN DONANIM, BAKIM ONARIM , KALİBRASYON HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN     :2022/9266

1-İdarenin

 1. a) Adı :GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. b) Adresi:Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
 3. c) Telefon ve faks numarası:4542602000 – 4542602055

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

 1. a) Adı : 12 ( ONİKİ) AYLIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLARI ARKA KABİN, TIBBİ CİHAZ, SİSTEM, EKİPMAN DONANIM, BAKIM ONARIM , KALİBRASYON HİZMETİ
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :

2 Kalem – 12 ( ONİKİ) AYLIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLARI ARKA KABİN, TIBBİ CİHAZ, SİSTEM, EKİPMAN DONANIM, BAKIM ONARIM , KALİBRASYON HİZMETİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile İl Ambulans Servis Başhekimliği

ç) Süresi/teslim tarihi   :İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür

 1. d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :14.02.2022 – 10:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin ambulans arka kabin bakım ve onarımını yapmaya TS EN1789+A2’ye göre EMS veya DORSER markalı Arka Kabin Donanımlı Ambulansların herhangi birisinde yetkili olduğuna dair belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır  ya da bu markaların herhangi birinden yetkili bir yerin bayisi olduğuna dair yetki veya bayilik belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü  Ambulans arka kabin bakım ve onarım işi veya tıbbi cihaz bakım ve onarım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?