28 KALEM MEDİKAL VE BİYOMEDİKAL SARF MALZEMESİ 5 KALEM AYNİYAT SARF MALZEMESİ ALIMI DOĞUMEVİ HASTANESİ -GİRESUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

28 KALEM MEDİKAL VE BİYOMEDİKAL SARF MALZEMESİ 5 KALEM AYNİYAT SARF MALZEMESİ ALIMI DOĞUMEVİ HASTANESİ -GİRESUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

28 Kalem Medikal ve Biyomedikal Sarf Malzemesi 5 Kalem Ayniyat Sarf Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/512114
1-İdarenin
a) Adresi :TEYYAREDÜZÜ MAH.ATATÜRK BULVARI NO:333
28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4542163600 – 4542125112
c) Elektronik Posta Adresi :giresundcb1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :28 Kalem Medikal ve Biyomedikal Sarf Malzemesi 5
Kalem Ayniyat Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :GRÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOMEDİKAL
VE AYNİYAT SARF DEPOLARI
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlanacak olup,
mal/mallar teknik şartnamede ve idari şartnamede
belirtilen şartlarda GRÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ?nin ilgili birimlerinin sipariş yazılarına
istinaden 1 aylık periyotlarda teslim edilecektir.
sipariş yazılarına istinaden yazının tebliğini takip
eden 10 (on) gün içerisinde yüklenici teslimi
gerçekleştirecektir. Ayrıca, ürünlerin tüketim
durumları göz önünde bulundurularak fazla
tüketilen ürünlerde veya malzemenin acil olması
durumlarında belirlenen süre beklenmeden ara
siparişler ilgili sağlık tesislerine gönderilebilecektir.
Sözleşmenin bitiş süresine 30 (otuz) takvim günü
kala sözleşme kalemlerinin kalan miktarlarına
sipariş çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu
duruma istinaden ilgili kalemlerin kalan
miktarlarının tamamını malzemenin teslim edileceği
GRÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ne bilgi
vererek teslimatı yapacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :GRÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Tarihi ve saati :05.11.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirimi olacaktır. İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğun dair belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin de TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir. Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:1-İstekliler; teklif edilecekleri malzemelerden (20.26 kalemler hariç ) teknik şartnamede belirtilenler sayıda numune verecekler teknik şartnamede herhangi bir numune sayısı belirtilmeyenler ürünler için ise en az birer adet /litre/kg/takım/çift/kartuş vs. numune teklif zarfları ile birlikte, teklif zarfı içine konulmadan ( ihale dosyası ve numune dosyası ayrı ayrı teslim edilecektir.), istekli tarafından düzenlenen numune teslim tutanağı ile teklif zarfı teslim aşamasında teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde malzemelerin adı, ihale sıra nosu ve isteklinin adı yazılı olacaktır. Eksik bir biçimde numune teslim eden veya hiç numune teslim etmeyen isteklinin teklifi, numune teslim etmediği kalemler için değerlendirme dışı bırakılacaktır. Uygunluğu kullanılarak kontrol edilen ve ambalajları bozulan numuneler isteklilere iade edilmeyecektir.(idare gerekli gördüğünde bir(1) adet ilaveten numune isteyebilir )
2- Yerli malı teklif edecek olan istekliler, yerli malı olarak teklif edilen ürünlerin ihale dosyasında sunulmuş olan hangi tarih ve belge nolu yerli malı belgesi ile eşleştiğine dair listeyi ihale teklif zarfında verecekler veya ihale dosyasında sunulmuş olan yerli malı belgesinin üzerine ihale listesindeki ait olduğu ürünlerin ihale sıra numarasının yazılması gerekmektedir. Yerli Malı teklif eden isteklilerin bu kriterlere göre yerli malı belgesi sunmamaları halinde, yerli malı teklif ettikleri kalemlerde fiyat avantajından yararlandırılmayacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GRÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?