79 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN ATTAR’A AÇIK DESTEK

79 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN ATTAR’A AÇIK DESTEK

Rapora bakıldığında Attar’ın,en az Ergun Özdemir ve Erkmen kardeşler kadar bu şehre eser kazandırdığını görmek mümkün…Fakat bu şehre hizmet etmiş eski Vali ve bürokratların çoğu ,kötülenerek ve hizmetleri küçümsenerek gönderildi..Oysa ki çağdaş ülkelerde ;değişim şayet kaçınılmaz ise idarecileri medeni ölçülerde,  plaket ve çiçeklerle gönderebilmek bir erdemlik olarak görülmektedir..Bu ilden giden Valiler niye hiç tatil için bu şehre dönmezler..Niye bu şehirden ev alıp kalan tek kaymakam olmaz…

GESOB öncülüğünde kurulan bilimsel değerlendirme komisyonunun oluşturduğu rapora bakıldığında Rektör Attar’ın,ilk döneminde Giresun’a çok sayıda fakülte,yüksekokul ve tesis kazandırdığı açıkça görülüyor..Siyasi iradenin Rektörü değiştirme iradesi mutlaka var..Fakat rapor detaylı incelendiğinde Attar’ın,başarısızlık şöyle dursun,Ergun Özdemir’den sonra Giresun’a çağ atlatmış birkaç ender isim arasına girdiğini vicdan sahibi herkes görüyor..O yüzden bu şehre hizmet etmiş her Vali ve diğer bürokratı,eserlerini yok sayarak göndermek yerine çiçek ve plaketlerle gönderebilmek ve bu açıdan yeni bir kültür değişimi ortaya koymak zor olmamalıdır

RAPOR AÇIKLANDI

Giresun Üniversitesi Rektörü Aygün Attar’a destek giderek artıyor…GESOB Başkanı Ali Kara liderliğinde kurulan Giresun Üniversitesi tespit ve değerlendirme komisyonu,nihai sonuçları açıkladı..79 Sivil Toplum örgütünün direkt desteğini alan Attar’ın,ilk dönemine bakıldığında Giresun Üniversitesi’nin kısa süre içinde çok ciddi mesafeler aldığı görülüyor

Raporda şu noktalara dikkat çekildi…

“AKADEMİK BİRİMLERE İLİŞKİN VERİLER

– Aşağıdaki tabloda, Giresun Üniversitesi akademik birim sayısı, birimlerin nitelikleri ve 2007-2012-2016 yılları itibariyle sunulmaktadır.

BİRİM   2007      2012      2016

Fakülte 4             8             13

MYO      4             6             12

Yüksekokul        2             5             6

Enstitü 3             3             3

Konservatuar    –              1             1

Araştırma M.     –              4             16

Buna göre, kurucu rektörün göreve başladığı 2007 yılında toplam 13 birim varken 2012 yılında bu sayı 27’ye ulaşmıştır. Ancak 2016 yılına gelindiğinde bu rakamın 51’e yükseldiği görülmektedir.

Fakülte sayısının 13’e, Meslek Yüksekokulu sayısının 12’ye, 4 yıllık eğitim veren Yüksekokulların sayısının 6’ya ve Araştırma Merkezlerinin sayısının da 16’ya çıktığı görülmektedir.

2012 yılından sonra kurulan Fakülteler şunlardır:

– İslami İlimler Fakültesi

– Spor Bilimleri Fakültesi

– Turizm Fakültesi

– Deniz Bilimleri Fakültesi

– Diş Hekimliği Fakültesi

Bu Fakültelerden ilk ikisinde aktif olarak eğitim öğretim devam etmektedir. Keşap ilçemizde kurulmuş olan Turizm Fakültesi’nin inşaatı sürmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi’nin ise Fındık Araştırma Enstitüsü arkasında bulunan üniversite arazisinde yapılacak Sağlık Yerleşkesi içinde yer alması planlanmıştır. Bildiğimiz ve öğrendiğimiz kadarıyla, bu planın Kalkınma Bakanlığı dahil her yerden onayı alınmış ve 2016 yılında inşasına başlanacaktır. Üniversite Sağlık yerleşkesinin bu mevkide yerini alması, o bölgeyi (Devlet Hastanesi, Yeni Doğum ve Çocuk Hastanesi, Yeni Diş Hastanesi ile birlikte) Giresun’un sağlık semti haline getirecektir.

– Deniz Bilimleri Fakültesi henüz yeterli öğretim elemanı almamış olmakla birlikte, Dekan ataması yapılmıştır.

– Bunların yanında şunu da ifade etmemiz gerekir ki, Akademik birimler sadece fakültelerden ve okullardan ibaret de değildir. Bu Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okullarının içindeki Bölümlerin ve programların sayısında da büyük bir artış olduğu görülmektedir.

Mesela 2007 yılında sadece iki bölümün, İktisat ve İşletme bölümlerinin bulunduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bugün İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonometri Bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerin 4’ünde hem birinci öğretim hem ikinci öğretim eğitimi %100 doluluk oranı ile devam etmekte, ayrıca üçünde Yüksek Lisans ve birinde de Doktora öğrenimi devam etmektedir.

Bu sadece bir örnektir ve aşağı yukarı bütün Fakülte ve Yüksekokullardaki Bölüm ve Program sayısı ciddi seviyede artmıştır. Buna ilçelerdeki birimler de dahildir.

AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN VERİLER

ÖĞRETİM ÜYELERİ

2007      2012      2016

Prof.      1             14           42

Doç.       2             11           56

Yrd. Doç.             39           96           291

TOPLAM              42           121         389

– Aşağıdaki tabloda, Giresun Üniversitesi öğretim üyesi sayısı, birimlerin nitelikleri ve 2007-2012-2016 yılları itibariyle sunulmaktadır. Bu sayıya, atanma işlemleri devam eden personel dahil değildir. Muhtemelen bunlarla birlikte sayı 400’ü bulmaktadır.

 

DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

2007      2012      2016

Öğr. Gör.             86           175         259

Araşt. Gör.         44           80           149

Okutman            15           31           40

Uzman                 3             2             11

TOPLAM              148         288         459

TÜM AKADEMİSYENLER TOPLAMI          190         409         848

– Aşağıdaki tabloda ise Öğretim üyesi dışındaki akademik personelin yıllar itibariyle sayıları verilmektedir. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere 2012-2016 arasında iki kattan daha fazla bir artış tespit edilmiştir. Bu rakamlar özellikle Meslek Yüksekokulları, Merkezler, Laboratuarlar açısından önemli bir kazanımdır. – Toplamda Giresun Üniversitesinde 850 kadar akademik personelin görev yaptığı görülmektedir.

– Toplam idari personel sayısı 363, sözleşmeli hizmet elemanı sayısı 243 olan üniversitede toplam personel sayısı böylelikle 1500’e ulaşmaktadır.

– Bu rakam, İlimizdeki sanayi kuruluşları veya diğer kamu kuruluşları ile kıyaslandığında, Giresun ili ölçeğinde çok büyük bir rakamdır.

– Bu rakam çevre illerdeki üniversiteler ile kıyaslandığında da Giresun’un avantajlı olduğu görülmektedir. Örneğin ilimizden gerek şehir merkezi nüfusu gerekse il genel nüfusu çok daha fazla olan ve bir büyükşehir statüsü kazanmış olan komşu Ordu ilinin üniversitesinde sadece 32 profesör, 47 Doçent ve 211 Yardımcı doçent olmak üzere toplamda 290 Öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bu bakımdan bölgemizde yeni kurulan üniversiteler arasında, sadece Rize Üniversitesi’nin Giresun’la başa baş olduğu görülmektedir.

– 2014 bütçesi 130 milyon, 2015 bütçesi 102 milyon TL olan Giresun Üniversitesi, bu bakımdan da yeni kurulan üniversiteler arasında ileri sıralarda yer almaktadır. Ahi Evran (Kırşehir), Kastamonu, Uşak, Mehmet Akif Ersoy (Burdur), Erzincan, Aksaray, Hitit (Çorum), Ordu, Amasya, Karaman, Ağrı, Sinop, Siirt, Nevşehir, Çankırı, Şeyh Edebali (Bilecik), Artvin Çoruh, Yalova gibi kendisiyle yaşıt üniversitelerin neredeyse tamamını geride bırakmıştır.

– Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2006 yılında hiçbir alanda doktora öğrenimi yokken, 2012 yılında sadece 2 program mevcutken, 2016 yılında 6 alanda Doktora programı açıldığı görülmektedir. Halen Doktora programının sürdüğü alanlar şu şekildedir:

Türk Dili ve Edebiyatı

Sosyal Bilgiler Eğitimi

İktisat

İletişim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İşletme

– Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ise üç temel alan olan Fizik Kimya ve Biyoloji alanlarının üçünde de Doktora programı açıldığı görülmektedir.

Giresun Üniversitesi’nin Yüksek Lisans programları konusunda neredeyse bölgede rakipsiz bir yükseliş içinde olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere Yüksek Lisans (veya Master) programları, Doktora yapabilmenin ön şartı ve lisansüstü çalışmaların başlangıç noktasıdır. Giresun Üniversitesi bünyesindeki Enstitülerde, bugün toplam 18 alanda Tezli Yüksek Lisans programı 4 alanda ise tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

TEZLİ Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilgiler, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi, Tarih, Türk Dili, İktisat, Halkla İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Eğitim Yönetimi, İşletme, Resim, Sanat ve Tasarım, Biyoloji, Kimya, Fizik, İlköğretim (Fen Bilgisi Öğretmenliği), Enerji Sistemleri Mühendisliği, Matematik

TEZSİZ Yüksek Lisans Programları

Eğitim Yönetimi-Teftişi-Planlaması ve Ekonomisi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, İşletme

PROJELER – BAP – ARGE

Giresun Üniversitesi’nde Projeler yapılmadığı, veya Giresun Üniversitesi öğretim üyelerinin proje odaklı çalışmadığı, Ar-Ge payı ayrılmadığı şeklindeki tespitler noktasında, sadece 2015 yılında Giresun Üniversitesi öğretim üyelerinin TÜBİTAK’tan 150.000 TL’ye yakın destek temin ettiği, ayrıca Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Milli Savunma Bakanlığı’nın çok önemli bir projesinin ortaklarından olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

Yine 2015 yılı içinde kısa adı BAP olan Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği programından 372.000 TL’lik bütçe tahsis edildiği ve bunların bir kısmının tamamlanmış olup bir kısmının da sürdüğü tespit edilmiştir.

URAP VERİLERİ

URAP verilerine göre Giresun Üniversitesi’nin Dünyanın ilk 2000 üniversitesi arasında bulunmadığı savına gelecek olursak, Bizim yaptığımız incelemede, branşlar bazında değerlendirmede Biyoloji alanında listeye Türkiye’de 67. dünyada 1914. sıradan, Eğitim Bilimlerinde listeye Türkiye’de 55. dünyada 1442. Sıradan, Fizik alanında listeye Türkiye’de 90. dünyada 1943. Sıradan, Kimya alanında listeye Türkiye’de 74. dünyada 1863. Sıradan, Matematik alanında ise Türkiye’de 99. Sıradan dünyanın ilk 2000 üniversitesi arasına girdiği tespit edilmiştir. Multidisipliner çalışmalar alanında Türkiye’de 59. Sırada bulunan Giresun Üniversitesi bu alanda da ilk 2000 içine girmiştir. Tıp alanında ise sondan ikinci durumda olunmadığı Türkiye’de 77. Dünyada 2022. Sırada bulunulduğu görülecektir.

Bu konudaki bilgilere, erişime açık olan URAP web sayfasından ulaşılmıştır.

Giresun Üniversitesinde Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Veteriner Fakültesi bulunmadığı için tek tek bilim alanları üzerinden yapılacak değerlendirmeler esas olmalıdır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER ve ULUSLARARASILAŞMA

YÖK’ün özellikle son 4 yıldır üzerinde ısrarla durduğu ve başarıda bir ölçü olarak gördüğü “ULUSLARARASILAŞMA” bakımından da Giresun Üniversitesi’ni inceledik.

Buna göre:

– 2012 yılında bir tane bile yabancı öğrenci bulunmamaktaydı.

– Keza bir tane bile yabancı uyruklu / kadrolu veya sözleşmeli öğretim elemanı bulunmamaktaydı.

– 2016 yılına gelindiğinde ise dünyanın pek çok ülkesinden, toplam 772 kadar yabancı uyruklu öğrenci Giresun’da öğrenim görmektedir.

– Yine, İİBF, Yabancı Diller Yüksekokulu, TÖMER gibi birimlerde Yabancı uyruklu misafir hocalar görev yapmaktadır.

– 2012-2016 arasında Giresun Üniversitesi’nin anlaşma veya protokol yaptığı farklı ülkelerden üniversitelerin, merkezlerin, bilimsel kuruluşların sayısı, kuruluşundan 2012 yılına kadarki sayının birkaç kat fazlasıdır. Karadeniz çevresindeki devletler yanında, İran, Hindistan, Balkanlar gibi farklı coğrafyalarla bilimsel işbirliğine gitme imkânı bu son 4 yıl içerisinde gelişmiştir.

18 ülkeden 41 Avrupa üniversitesi ile Erasmus değişim antlaşmaları yapılmış ve Giresun Üniversitesi’nin öğrencileri ve öğretim elemanları bu ülkelere gönderilmiştir. 2015-2016 yılında Erasmus için ayrılan bütçenin de, 85.000 Euro civarında olduğu tespit edilmiştir.

Yine 2012 yılından önce hiçbir surette paydaş olunmayan Mevlana programına Giresun Üniversitesi 2012 yılında hızlı bir başlangıç yaparak 8 ülkeden 12 üniversite ile protokol imzalamıştır.

– Giresun Üniversitesi, 2012 yılından beri yabancı uyruklu öğrenciler için kendi sınavını kendisi yapmaktadır.

– Taşradaki pek çok üniversitede bulunmayan TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi), Giresun Üniversitesi’nde 2012 yılında kurularak süratle eğitime başlamıştır. Doğu Karadeniz bölgesinde ilk olan Giresun TÖMER’in gerek öğrenci sayısı gerekse öğretim elemanı sayısı bakımından daha da genişlemesi Giresun iline hem ekonomik hem kültürel manada katkıda bulunacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 2012 yılına kadar ilimizde değil Sivas’ta,  Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim görmekteydiler. Bağımsız bir Tıp Fakültesi Hastanesi kurulmamasına ve Devlet Hastanesi ortak kullanım anlaşması yapılmamasına rağmen Giresun üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Giresun’da eğitim görmelerinin temin edilmesi son derece büyük bir başarıdır.

2012 yılında, tıp fakültesinde eğitime başlanması için asgari şart olan 7 öğretim üyesi dahi görev yapmıyorken, 2016 yılına gelindiğinde 70 öğretim üyesi sayısına ulaşılmıştır. Bu, 10 kat büyüme demektir.

Bu büyüme sayesinde, Giresunlu’nun Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent ünvanlı Tıp Doktorlarına muayene olup tedavi olması sağlanmıştır. Şehir merkezindeki Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Hastanesine ilişkin ulaştığımız verilere göre, 2014 ve 2015 yılında 122.930 hastaya hizmet verilip bunun karşılığında 5.824.000 lira Döner Sermaye geliri elde edilmiştir. Toplam 17 Yatak Yoğun Bakım Ünitesi tamamlanmış, 40 Sözleşmeli Hemşire istihdam edilmiştir. Aylık bakılan hasta sayısı 5000’e ulaşmıştır.

SONUÇ

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında şu hususları Giresunlu hemşehrilerimizin ve kamuoyunun dikkatine sunmak isterim:

  1. Giresun Üniversitesi, ilimizin en büyük kamu kuruluşlarından biridir.
  2. İlimiz açısından, Giresun Üniversitesi’nin öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelinin sayısının artması doğrudan ekonomik, kültürel ve sosyal kazanım anlamına gelmektedir. Özellikle son birkaç yılda Giresun Üniversitesi’nin Türkiye ortalamasının üzerinde bir tercih ve doluluk oranını yakalamış olması bütünüyle Giresun’u ve Giresun esnafını memnun etmektedir.
  3. Giresun’un Karadeniz’in en fazla ilçeye sahip şehirlerinden biri olması ve şehir merkezi nüfusunun 4 katı civarında bir ilçe/belde nüfusunun olması nedeniyle, ilçelerin kalkınması da hayati önem arz etmektedir. Giresun Üniversitesi’nin neredeyse bütün ilçelerde birimlerinin bulunması, hatta bazı ilçelerde Fakülte veya 4 yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun bulunması (Bulancak, Görele, Tirebolu, Şebinkarahisar) pek çok ilde bulunmayan bir özelliktir. Bu birimlerin hepsinde programlar ve bölümler açıktır ve eğitim-öğretim başarıyla sürmektedir. Bu birimlerdeki hareketliliğin ilçelerdeki muhtelif ekonomik sektörlere katkısı çok büyüktür.
  4. Giresun Merkezde dahil olmak üzere üniversitenin yerli ve yabancı uyruklu öğrenciler, Öğretim elemanları, idari ve sözleşmeli personel ile şehrin ekonomisine toplam katkısı aylık 60 milyon TL civarındadır.
  5. Giresun Üniversitesi, yarışa birlikte başladığı ve bir kısmı Ankara, İstanbul, Bursa gibi merkezlere oldukça yakın şehirlerdeki üniversitelerle mukayese edildiğinde dahi, tercih edilen bir şehir olma özelliğini artırmıştır. Bırakınız Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yeni üniversiteleri; Karabük, Kırşehir, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Yalova, Kırklareli, Bilecik gibi üniversitelerle bile objektif bir karşılaştırma yapıldığında sonuç net biçimde ortaya çıkmaktadır.
  6. Giresun Üniversitesi’nin yıl boyuna yayılan uluslararası kültürel ve bilimsel faaliyetleri, bu şehrin önce Karadeniz havzasında, daha sonra Türk-İslam coğrafyasında daha yakından tanınmasını sağlamıştır.

7.Giresun Üniversitesi Öğrenci, Fakülte, Akademik kadro ve bütçesi itibarıyla 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında farkındalık yaratan bir konuma gelmesi ve tercih edilmede doluluk oranı %100 lere varan başarıyı yakalamış bir bilim yuvasıdır. Böyle bir yönetimden gelecekte çok daha başarılarla gurur duymak bizlerin olduğu kadar gençlerimizin de beklentisi olması nedeniyle “yiğidi öldür, hakkını ver” atasözünden yola çıkarak üniversitemizi yıpratacak ve kamuoyunda imajını sarsacak davranışlardan sakınmamız gerektiğini artılarını ve eksilerini değerlendirerek yapılanları takdir etmek yönetime olan güvenle yöneticileri teşvik etmek, ilimize daima kazandırır. Eksik ve noksanlarımızı yapıcı eleştirilerle yönetime iletmek üniversitemizin imajını ve prestijini olumlu yönde etkileyeceğini, bu kazanımların üstünün örtülmesi veya basit kişisel hesaplarla gölgelenmesi sadece Giresun’a, Giresun halkına ve Giresun ekonomisine zarar vereceğinin bilinmesini kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?