ATATÜRK’Ü ANMAK VE ANLAMAK

ATATÜRK’Ü ANMAK VE ANLAMAK

Bi­li­nen hi­ka­ye;
İnsan­lar to­par­la­nı­yor.
Göz­le­ri bağ­la­nı­yor.
Or­ta­la­rı­na bir fil ko­nu­yor.
Do­ku­na­rak bu hay­va­nın hangi hay­van ol­du­ğu­nu ce­vap­la­ma­la­rı­nı is­ti­yor­lar.
Tabi ki her­kes do­kun­du­ğu yer iti­ba­riy­le fik­ri­ni söy­lü­yor.
Kimi yu­mu­şak,kimi iri,kimi hor­tum­lu,kimi büyük ayak­la­rı olan diye ta­nım­lar ge­ti­ri­yor­lar.
Benim ül­kem­de de ma­le­sef her­kes nasıl bir dünya gö­rü­şü­ne sa­hip­se,ha­ya­tı nasıl al­gı­lı­yor­sa ka­fa­sın­da­ki Ata­türk’ü de öyle an­la­tı­yor.
Ata­türk­çü olmak,Ata­türk’ü sev­mek,Ata­türk’ün ön­der­li­ği­ni kabul etmek onun şah­sı­na mün­ha­sır hal­le­riy­le ka­bul­len­mek de­mek­tir.
Eğer in­san­lar kendi ka­fa­la­rın­da şe­kil­len­dir­dik­le­ri Ata­türk­ten bah­se­der­ler­se or­ta­ya bir­çok Ata­türk çıkar.
Ki­mi­nin Ata­türk’ü cami de hutbe oku­yan hoca.
Ki­mi­nin Ata­türk’ü mey­ha­ne­de içki için sar­hoş.
Ki­mi­nin Ata­türk’ü milli ma­ne­vi de­ğer­le­re önem veren bir şah­si­yet.
Ki­mi­nin Ata­türk’ü milli ma­ne­vi de­ğer­le­ri hiçe sayan bir ate­ist.
Bey­ler,ül­ke­min güzel in­san­la­rı;
Ka­fa­mız­da şe­kil­len­dir­di­ği­miz Ata­türk’ü değil,ulusu ile bü­tün­le­şe­rek Tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­ni kuran Ata­türk’ü top­lu­ma an­la­ta­lım.
Bir 10 Kasım daha ya­şa­dık.
Kayda değer prog­ram­lar ya­pıl­dı.
Çok şey­ler söy­len­di,met­hi­ye­ler dü­zül­dü,için için ağ­la­yan­la­rı göz­lem­le­dik.
Öl­me­din kal­bi­miz­de­sin diye hay­kı­ran in­san­la­rın se­si­ni duy­duk.
Bun­lar güzel şey­ler,ol­ma­sı ge­re­ken­ler.
Kim­ler ne derse desin,bu mil­let ulu­su­nu adeta yok­tan var eden Ata­sı­nı se­vi­yor ve kal­bin­de ya­şa­tı­yor.
Şu Ata­türk is­tis­mar­cı­la­rın­dan bir kur­tu­la­bil­sek belki de Ata­türk’ün çiz­di­ği mü­ref­feh ülke olma çı­ta­sı­na eri­şe­ce­ğiz.
Her türlü haltı iş­le­yip,bütün olum­suz­luk­la­rı ya­şa­yıp ken­di­si­ni Ata­türk­çü ola­rak ni­te­len­di­ren şar­la­tan­lar­dan bir kur­tu­la­bil­sek,Ata­türk’ün ha­ya­lin­de­ki güçlü ve büyük Tür­ki­ye­yi kur­muş ola­ca­ğız.
Onun kur­du­ğu par­ti­yi ele ge­çi­re­rek,onun kur­du­ğu dev­le­ti yık­ma­ya ça­lı­şan te­rö­rist­le­re des­tek veren si­ya­set­çi­le­ri bir ta­nı­ya­bil­sek ulu­sun ge­le­ce­ği­ni daha iyi şe­kil­len­dir­miş ola­ca­ğız.
Her türlü em­per­yal oyun­la­rı bozan,mil­le­ti ile bir ola­rak milli mü­ca­de­le­yi baş­la­tan Ata­türk’ü idol edin­sek,ülkem üze­rin­de oy­na­nan bütün em­per­yal oyun­la­rı da boz­muş ola­ca­ğız.
İşte bütün me­se­le;
Ata­türk’ü anmak ve an­la­mak.
İşte bütün me­se­le;
Ata­türk şar­la­tan­la­rın­dan Ata­türk’ü kur­ta­rıp ger­çek Ata­türk’e ula­şa­bil­mek.
İşte bütün me­se­le;
Ata­türk is­tis­mar­cı­la­rı­nı ber­ta­raf ede­rek ger­çek Ata­türk­çü­le­ri oluş­tu­ra­bil­mek.
O zaman mü­ref­feh,kal­kın­mış,bu­lun­du­ğu coğ­raf­ya­sın­da söz sa­hi­bi olmuş güçlü ve büyük Tür­ki­ye’ye ulaş­mış olu­ruz.
Bu nes­lin bi­ri­le­ri­nin şe­kil­len­dir­di­ği değil,ger­çek Ata­türk’ü öğ­ren­me­ye ve ta­nı­ma­ya ih­ti­ya­cı var.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?