ATTAR RESMİ ATA­MA­YI BEKLİYOR

ATTAR RESMİ ATA­MA­YI BEKLİYOR

Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si eski Rek­tö­rü Aygün Attar’ın,Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın değil Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım’ın baş­da­nış­ma­nı ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Tıp Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri­nin Sivas’tan Gi­re­sun’a ge­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ciddi gay­ret gös­te­ren Attar,İli­mi­ze Diş He­kim­li­ği gibi marka bir fa­kül­te ka­zan­dı­ra­rak ta­ri­he geç­miş­ti. Attar şayet dev­re­ye gir­me­miş ol­say­dı Tıp Fa­kül­te­si’nin ka­pan­ma­sı­na kesin gö­züy­le ba­kı­lı­yor­du.Bu iki fa­kül­te­nin devre dışı kal­ma­sı ha­lin­de Gi­re­sun’un,Ordu ve Trab­zon’a ba­ğım­lı­lı­ğı­nın ne­sil­ler boyu sü­re­ce­ği öne sü­rü­lü­yor.
Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si eski Rek­tö­rü Aygün Attar’ın, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın değil Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım’ın baş­da­nış­ma­nı ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Attar ile il­gi­li ata­ma­nın kısa süre için­de resmi ga­ze­te­de ya­yın­lan­ma­sı bek­le­nir­ken,An­ka­ra’ya çağ­rı­lan Attar’ın Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si ile il­gi­li ho­ca­lık ko­nu­mu­nun ise henüz net­li­ğe ka­vuş­ma­dı­ğı dile ge­ti­ri­li­yor.YÖK ta­ra­fın­dan üni­ver­si­te’deki gö­re­vi­ne iade edi­len Attar’ın,başka bir üni­ver­si­te­ye rek­tör ola­rak atan­ma­sı­nın da her an gün­de­me ge­le­bi­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?