BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021 YILI KOMPANZASYON, JENERATÖR, ELEKTRİK TESİSATI, UPS (KESİNTİSİZ GÜÇKAYNAĞI) ELEKTRO STATİK (ESE) AKTİF PARATONER VE TESİSATI BAKIM HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :2020/668612

1-İdarenin

 1. a) Adı :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. b) Adresi: Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
 3. c) Telefon ve faks numarası:4542602000 – 4542602055

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:         https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

 1. a) Adı :2021 YILI KOMPANZASYON, JENERATÖR, ELEKTRİK TESİSATI, UPS (KESİNTİSİZ GÜÇKAYNAĞI) ELEKTRO STATİK (ESE) AKTİF PARATONER VE TESİSATI BAKIM HİZMETİ
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :2021 Yılı Kompanzasyon, Jeneratör, Elektrik Tesisatı, UPS, Elektro Statik, Aktif Paratoner Tesisatı Bakım İşi 3 KISIM Kompanzasyon, Jeneratör, Elektrik Tesisatı, UPS, Elektro Statik, Aktif Paratoner Tesisatı Bakım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 350(ÜçyüzElli) gündür

 1. d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :14.12.2020 – 10:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Yüklenici firma ihalenin 1. kısmı 1. kaleminde TSE-HYB 12650 Jeneratör Hizmet yeri yeterlilik belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

Yüklenici firma ihalenin 1. kısmı 1. kaleminde Elektrik ile ilgili bakım onarım işlerinde ” Elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki görev ve sorumlulukları hakkında yönetmelik” teki vasıflara sahip teknik personel çalıştırılmalıdır, Çalışacak personelin bu vasıflara sahip olduğunu gösteren belge yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

Yüklenici firma ihalenin 2. kısmı 1. kaleminde TSE-HYB 12643 Ups Hizmet yeri yeterlilik belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

Yüklenici firma ihalenin 3. kısmı için:

1-  Elektrik mühendisleri odasından geçerlilik tarihli SMM Belgeli “Mühendislik Hizmetleri yapmaya ”  yetkili tescil belgeli olacaktır veya Elektrik Mühendisleri Odasından Topraklama Seminerine Katıldığı, Topraklama ölçmeye yetki belgesini  yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

2- TSE den TSE – Hizmet yeterlilik belgeli TS 13427 “Yetkili servisler yıldırımdan korunma sistemleri için kurallar standardına uygun hizmet veren servis” belgeli olacaktır ilgili belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

 1. Türkak onaylı ıso 9001 -2008 “Servis Hizmeti” vermeye yetkili belgeli olacaktır ilgili belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
 2. Topraklama Ölçü aleti geçerlilik tarihli kalibrasyonlu olacaktır. ilgili kalibrasyon belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
 3. Test yapacak firma çalışanlarının teorik ve uygulamalı yüksekte çalışılırlık eğitimi ve temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi belgesi olmalı ilgili belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?