Bektaşoğlu, Uğur Mumcu’yu Unutmadı…

Bektaşoğlu, Uğur Mumcu’yu Unutmadı…

CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Bek­ta­şoğ­lu, Uğur Mumcu’nun ölüm yıldö­nü­mü ne­de­niy­le bir mesaj ya­yın­la­dı.

Bek­ta­şoğ­lu, ga­ze­te­ci-ya­zar Uğur Mumcu’nun 24. ölüm yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le mesaj ya­yın­la­ya­rak; “Ka­ran­lık el­le­rin 24 yıl önce kat­let­ti­ği Uğur Mumcu’yu say­gıy­la anı­yo­ruz.
Ata­türk ilke ve dev­rim­le­ri­nin yıl­maz sa­vu­nu­cu­su ga­ze­te­ci-ya­zar Uğur Mum-cu’yu, hun­har­ca kat­le­di­li­şi­nin 24. yı­lın­da, saygı, rah­met ve min­net­le anı­yo­rum” dedi..
“Mumcu, uğ­ru­na ca­nı­nı ver­di­ği; öz­gür­lük, ba­ğım­sız­lık, de­mok­ra­si ve cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­ma mü­ca­de­le­miz­de hep ya­şa­dı ve ya­şa­ya­cak” diyen Mil­let­ve­ki­li Bek­ta­şoğ­lu, şun­la­rı ifade etti: “Uğur Mumcu, sa­de­ce bir ga­ze­te­ci değil, ön­gö­rü­ler, teori ve ku­ram­lar, tah­lil­ler or­ta­ya koyan bir dü­şün­ce in­sa­nıy­dı da…
Ni­te­kim 24 yıl sonra bugün Mumcu’nun bu an­lam­da­ki önem ve de­ğe­ri­ni bir kez daha an­lı­yo­ruz.
Özel­lik­le; terör, ta­ri­kat, ce­ma­at, ti­ca­ret ve si­ya­set iliş­ki­si ve bir­lik­te­li­ği­ni, ör­güt­len­me yön­tem­le­ri­ni, bo­yut­la­rı­nı ve dev­le­ti ele ge­çir­me he­def­le­ri­ni o gün­ler­de tes­pit et­me­si ve bu yönde bütün yaz­dık­la­rı­nın bugün doğru çık­ma­sı, O’na olan say­gı­mı­zı daha da ar­tı­rı­yor. Keşke ya­zı­la­rın­da­ki uya­rı­lar dik­ka­te alın­say­dı.
Keşke Mumcu ve diğer cum­hu­ri­yet­çi yurt­se­ver ay­dın­la­rı­mı­zı ko­ru­ya­bil­sey­dik.
Yine bugün ölüm yıl­dö­nü­mü olan ve Mumcu gibi aynı ka­ran­lık güç­ler­ce kat­le­di­len Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dü­rü Ali Gaf­far Okan’ı da anı­yo­rum. O’nları ve tüm şe­hit­le­ri­mi­zi unut­ma­dık, unut­ma­ya­ca­ğız ve unut­tur­ma­ya­ca­ğız. Ruh­la­rı şa­dol­sun, Allah rah­met ey­le­sin”.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?