BORU SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

BORU SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun İli ve ilçeleri Limit İçmesuyu İnşaatlarında Kullanılmak Üzere Boru Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/530005
1-İdarenin
a) Adresi :Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah.Mehmet İzmen
Cad.No:158 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4542157571 – 4542157508
c) Elektronik Posta Adresi :ozelidare@giresun.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :25/32-10Atü PE 100 Boru 42000 Mt.-32/40-10Atü PE
100 Boru 31000 Mt.-40/50-10Atü PE 100 Boru 10000
Mt.-50/63-10Atü PE 100 Boru 5500 Mt.- 500 lük
korigatör boru 500 Mt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Giresun İl ve İlçe Özel İdare Müdürlükleri
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin yapılmasına müteakip İdarenin tespit
edeceği günden başlayarak, yine İdarenin vereceği
sipariş fişleri doğrultusunda 30 (otuz) gün
içerisinde tamamı teslim edilecektir. Mal üretim,
dağıtım yapan imalatçı firmanın geçerli T.S.E.
Standardı onaylı laboratuvar yeterlilik belgesinin
aslı veya onaylı sureti mal tesliminde ibraz
edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen
Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale
Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN
b) Tarihi ve saati :14.11.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:İstekliler teklif verdikleri çap ve basınçtaki boruları kapsayan Noter tasdikli TSE Uygunluk Belgesini, yetkilisi vasıtasıyla iade edilmek üzere, teklif mektuplarının açılmasında İhale Komisyonu’na vererek teklifindeki noterden tasdikli belgeler ile kontrolü yapılacaktır. Bu belgeleri ihtiva etmeyen veya teklif edilen çap ve basınçtaki boruyu kapsamayan TSE belgeli teklifler dikkate alınmayacaktır.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:İstekliler üretici firmanın kullanacağı hammaddenin kaynağını ve tüm özelliklerini belirten bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte verecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?