C20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON (BETON NAKLİ, BETON İŞLENMESİ DAHİL) MAL ALIMI İŞİ GİRESUN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

C20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON (BETON NAKLİ, BETON İŞLENMESİ DAHİL) MAL ALIMI İŞİ GİRESUN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında, Gri Renkte, Normal Hazır Beton (Beton Nakli, Beton İşlenmesi Dahil) Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/314115
1-İdarenin
a) Adresi:HACIMIKTAT MAH. ALPASLAN CAD. 1 28100 MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası:444 40 28 – 0 454 216 49 63
c) Elektronik Posta Adresi:destekhizmetleri@giresun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:1000 M3 C 20/25 Basınç Dayanım Sınıfında, Gri Renkte, Normal Hazır Beton (Beton Nakli – Beton İşlenmesi Dahil) Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Belediyemiz Mücavir alan sınırları içinde Müdürlüğümüzce gösterilen yerlere döküm yapılacaktır.
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. İşin süresi mücbir sebepler hariç 90 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Şeyhkeramettin Mah. Laçin Sok. No:28 Kat:4 Giresun Belediyesi Ek Hizmet Binası Belediye Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:30.06.2021 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyhkeramettin Mah. Laçin Sok. No:28 Kat:3 Giresun Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar