DENİZ YIL­DI­ZI DER­NEĞİ’NE, 11. GİRESUN GÜN­LERİ’NDE YOĞUN İLGİ

DENİZ YIL­DI­ZI DER­NEĞİ’NE, 11. GİRESUN GÜN­LERİ’NDE YOĞUN İLGİ

Haber: Hakan UĞUR­LU – İstan­bul

Gi­re­sun Deniz Yıl­dı­zı Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fer­hat Deniz ve yö­ne­ti­ci­ler, 11.’si dü­zen­le­nen Gi­re­sun Gün­le­ri’ne ka­tıl­dı.

Gi­re­sun Deniz Yıl­dı­zı Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fer­hat Deniz, 11.’si dü­zen­le­nen Gi­re­sun Gün­le­ri’nde yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi verdi.
Baş­kan Yar­dım­cı­sı Deniz, yap­tı­ğı açık­la­ma­da Der­ne­ğin Gi­re­sun açı­sın­dan öne­mi­ne vurgu ya­par­ken; şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:

“Gi­re­sun Gün­le­ri ilk defa 2006 yı­lın­da ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Biz de Der­nek ola­rak ilk gün­den bu yana Gi­re­sun Gün­le­ri’ne ka­tı­lım gös­ter­dik. Bu sene 11.’si ya­pı­lan Gi­re­sun Gün­le­ri’ne 11. ka­tı­lı­mı­mı­zı gös­ter­miş olduk. Gi­re­sun Fe­de­ras­yo­nu, Gi­re­sun Gün­le­ri’nde kul­lan­dı­ğı­mız stan­dı­mı­zı bize üc­ret­siz ola­rak tah­sis et­mek­te­dir. Bu çer­çe­ve­de mev­cut Baş­kan Meh­met Kuğu’nun şah­sın­da, Gi­re­sun Fe­de­ras­yo­nu’na Baş­kan ve yö­ne­ti­ci ola­rak hiz­met etmiş tüm Gi­re­sun­lu­la­ra; Gi­re­sun Deniz Yıl­dı­zı Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği adına te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz.

Der­ne­ği­miz Gi­re­sun’da; veren elle, alan eli bu­luş­tu­ra­rak duygu ba­ğı­nı oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Gur­bet­te ya­şa­yan Gi­re­sun­lu­lar­la, Gi­re­sun Gün­le­ri ve­si­le­siy­le bir araya gelme şansı bu­lu­yo­ruz. Bir­çok gur­bet­çi Gi­re­sun­lu, özel­lik­le te­le­viz­yon prog­ram­la­rı­mız sa­ye­sin­de Gi­re­sun Deniz Yıl­dı­zı Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’ni ta­nı­yor ve son de­re­ce gü­ve­ni­yor. Ay­rı­ca Der­ne­ği­mi­zi ta­nı­ma­yan gur­bet­çi Gi­re­sun­lu hem­şeh­ri­le­ri­miz de olu­yor. Biz bu tür or­ga­ni­zas­yon­lar sa­ye­sin­de Der­ne­ği­mi­zi bil­me­yen hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze Der­ne­ği­mi­zi ta­nı­tı­yo­ruz. Hem­şeh­ri­le­ri­miz de Der­ne­ği­mi­zi ta­nı­dık­tan sonra, Gi­re­sun’da sos­yal yar­dım­laş­ma­ya ön­cü­lük eden böyle bir Der­nek ol­ma­sın­dan do­la­yı çok mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifade edi­yor­lar.

Gi­re­sun Deniz Yıl­dı­zı Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’ne ben­zer başka bir der­nek Gi­re­sun’da yok. Bu an­lam­da Der­ne­ği­miz çok önem­li bir gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­ri­yor diye dü­şü­nü­yo­rum. Kar kış de­me­den, en yük­sek ücra köy­le­re ve mez­ra­la­ra bile gi­de­rek va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım ulaş­tı­rı­yo­ruz. Bu yar­dım­la­rı ulaş­tı­rır­ken ana fel­se­fe­miz, du­ru­mu en zorda olana daha önce yar­dım ulaş­tır­mak­tır. O kadar çok ih­ti­ya­cı olan hem­şeh­ri­miz var ki; Gi­re­sun Deniz Yıl­dı­zı Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği bence Gi­re­sun için ol­maz­sa olmaz di­ye­bi­le­ce­ği­miz kadar önem­li bir Der­nek­tir. 11. Gi­re­sun Gün­le­ri’nde de çok yoğun ilgi ve des­tek gö­rü­yo­ruz. Bun­dan do­la­yı özel­lik­le gur­bet­çi Gi­re­sun­lu hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze çok te­şek­kür edi­yo­rum.

Gi­re­sun Deniz Yıl­dı­zı Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği, ku­rul­du­ğu gün­den bu yana özel­lik­le eği­tim ko­nu­sun­da sı­kın­tı çeken ev­lat­la­rı­mı­za bir­çok yar­dı­mın ulaş­tı­rıl­ma­sı­na ve­si­le ol­muş­tur. Biz in­san­la­ra buz­do­la­bı ya da ça­ma­şır ma­ki­ne­si ve­ril­me­si­nin ön­ce­lik­li yar­dım ko­nu­su ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­ruz. Bizim yar­dım ko­nu­sun­da ön­ce­lik­le­ri­mi­zin ba­şın­da eği­ti­me des­tek ver­mek ge­li­yor. Hemen ar­dın­dan ba­rın­ma sı­kın­tı­sı çe­ken­le­re yar­dım etmek ge­li­yor. Bu çer­çe­ve­de Der­ne­ği­miz ba­rın­ma sı­kın­tı­sı çeken ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne geçen sene 9 tane evi tes­lim etti. Bu sene ise 5 evi­mi­zin ya­pı­mı devam edi­yor. Bun­la­rın dı­şın­da sağ­lık yar­dım­la­rı­na da çok önem ve­ri­yo­ruz. Bu an­lam­da Gi­re­sun Deniz Yıl­dı­zı Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği, Gi­re­sun için çok önem­li bir de­ğer­dir diye dü­şü­nü­yo­rum.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?