DÖKÜLEN FINDIĞIN REKOLTESİNİ KİM ÖLÇECEK?

DÖKÜLEN FINDIĞIN REKOLTESİNİ KİM ÖLÇECEK?

Aşırı sı­cak­la­rın yanı sıra fın­dık­ta bu sene kül­le­me has­ta­lı­ğı da boy gös­te­ri­yor. Fın­dık bu has­ta­lık ne­de­niy­le sı­cak­la­ra da­ya­na­ma­yıp za­ma­nın­dan önce da­lın­dan dö­kü­lü­yor. Kül­le­me şu anda fın­dık­çı­la­rı­mı­zın baş be­la­sı olmuş du­rum­da­dır. Şu anda dalda ol­ma­sı ge­re­ken fın­dık­lar yere dö­kül­müş du­rum­da. Bu sene fın­dık top­la­ma 6-10 Ağus­tos ta­rih­le­rin­den iti­ba­ren baş­la­dı.. Fın­dı­ğın ki­lo­su şu anda 9,96 TL’den sa­tı­lı­yor.
Bu fi­yat­lar çift­çi­nin yü­zü­nü gül­dür­mü­yor. Şu anda yeni se­zo­nun fın­dık fi­yat­la­rı açık­lan­ma­dı. Çift­çi­le­rin rahat et­me­si için fın­dık fi­yat­la­rı­nın 12,5-15 TL ol­ma­sı ge­re­ki­yor ki; Çift­çi rahat etsin.
2017 se­zo­nun­da fın­dık iş­çi­si yev­mi­ye fi­yat­la­rı be­lir­len­di. Top­la­nan fın­dık­la­rın ta­şın­ma­sı işin­de ça­lı­şa­cak çu­val­cı­la­ra, yemek iş­ve­re­ne ait olur­sa 70 lira, yemek iş­çi­ye ait olur­sa 76 lira öde­necek. Hasat dö­ne­min­de ça­lı­şa­cak aş­çı­la­ra 66 lira, ka­tır­cı­ya (ka­tı­rı ile bir­lik­te) 150 lira öden­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Çünkü 1 kilo fın­dı­ğın bahçe sa­hi­bi­ne 6 lira ma­li­ye­ti var.
Bu se­ne­ki fın­dık re­kol­te­si­ni ölçen yet­ki­li­ler, fın­dı­ğın çok olu­şu­nu neye da­ya­na­rak Tür­ki­ye’ye ve Dün­ya­ya söy­le­di­niz?
Fın­dı­ğın fi­ya­tı­nın hak et­ti­ği pa­ra­yı ver­me­mek için mi re­kol­te­yi bu kadar neden yük­sek gös­ter­di­niz?
Tabii ki fakir fu­ka­ra­nın,fın­dık üre­ti­ci­si­nin fın­dı­ğı­nı yok pa­ha­sı­na elin­den alıp is­te­di­ği­niz fi­ya­tı ver­mek için mi bu ka­ra­rı al­dı­nız? Şimdi fın­dı­ğın %25’i dö­kü­lüp yere ge­çi­yor. Üre­ti­ci­ye hak­kı­nı kim ve­recek? Yok, mudur bu fın­dı­ğın ve fın­dık üre­ti­ci­si­nin sa­hi­bi?
Al­man­lar ile İtal­yan­la­ra mı tes­lim ettik fın­dık fi­ya­tı­nı be­lir­le­me­le­ri­ni?
‘Yıl­lar­ca Av­ru­pa Bir­li­ği’ diye diye Tür­ki­ye­mi­zi kan­dı­rı­yor­su­nuz. Bu mudur sizin AB ada­le­ti­niz? İşi­ni­ze ge­lin­ce hak, hukuk, insan hak­la­rın­da bah­se­der­si­niz. Kendi men­fa­ati­niz­den başka sizin hak, hukuk, ada­le­ti­niz bu kadar!
Tabii ki fın­dı­ğı is­te­di­ği­niz fi­ya­ta alı­yor­su­nuz. İste­di­ği­niz gibi fın­dık fi­ya­tı­nı yön­len­di­ri­yor­su­nuz. Tabii ki fın­dık üre­ti­mi­ni çok di­ye­cek­si­niz. O zaman daha ucuza ala­cak­sı­nız.
Ger­çek­ten Tür­ki­ye’de fın­dı­ğın sa­hi­bi yok.​Ben kü­çük­tüm fın­dı­ğın taban fi­ya­tı belli de­ğil­di,ben 50 küsur ya­şı­mı geç­tim. Halen fın­dı­ğın taban fi­ya­tı belli değil.
Fın­dık üre­ti­ci­si kendi ha­li­ne bı­ra­kıl­mış. Onun için fın­dık üre­ti­ci­si de her şeye Allah şükür diyor. Ne zaman bi­linç­li bir üre­ti­ci ola­ca­ğız? işte o zaman fın­dık fi­ya­tı hak et­ti­ği yerde ola­cak.
Fın­dı­ğı tem­sil eden zi­ra­at oda­la­rı; ‘Fın­dı­ğı­nı­zı dal­dan al­ma­yın, fın­dı­ğı yer­den top­la­yın’ di­yor­sa geç­miş olsun fın­dık üre­ti­ci­si­ne.
Tür­ki­ye’nin eko­no­mi­de en fazla döviz gir­di­si sağ­la­yan ürün­le­rin­den biri olan fın­dı­ğa ve fın­dık üre­ti­ci­si­ne sahip çı­kıl­mı­yor­sa fın­dık üre­ti­ci­si ne yap­sın?
Es­ki­den si­ya­si par­ti­le­re tepki gös­te­ri­yor­lar­dı. Demek ki şim­di­ki fi­yat­tan her­kes mem­nun ki kimse se­si­ni çı­kart­mı­yor. Bana tepki gös­te­ren fın­dık üre­ti­ci­le­ri Allah rı­za­sı için dile ge­tir­me­mi rica edi­yor­lar. Bizde onlar için yazıp çi­zi­yo­ruz.20 gün önce fın­dık için yaz­dı­ğım ya­zı­yı fın­dık­la il­gi­le­nen hangi sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı gün­de­mi­ni aldı ki? Hangi köy muh­tar­la­rı ya­zı­mı köy kah­ve­le­ri­ne astı ki?
Bun­dan ötürü şimdi yaz­sam ne de­ği­şecek? Ve­ri­len her fi­ya­ta Allah şükür di­yo­ruz. Allah in­san­la­ra dü­şün­mek ve sor­gu­la­mak için akıl ver­miş. Biz is­te­di­ği­miz kadar doğ­ru­yu ya­za­lım. Bu ya­zı­mı kaç tane fın­dık üre­ti­ci­si oku­ya­cak ki? İşte biz­ler oku­maz­sak, hak­kı­mı­zı ara­maz­sak kim­ler bizim hak­kı­mı­zı ara­ya­cak?
Fın­dık re­kol­te­si­ni çok gös­te­rip dö­kü­len fın­dı­ğın he­sa­bı­nı niçin yap­ma­dı­lar?Niye yap­sın­lar ki zaten fın­dık çok,re­kol­te çok deyip bunun için fın­dık fi­ya­tı­nı düşük gös­te­re­cek­ler.
Demek ki biz hala bu kadar olay­dan sonra Gi­re­sun­lu­lar ola­rak fın­dık sim­sar­la­rı­na gü­ve­ni­yo­ruz.
Artık ak­lı­mı­zı ba­şı­mı­za al­ma­nın za­ma­nı geldi de ge­çi­yor…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?