Dol­muş­tan indi, ba­ca­ğı­nı kırdı!

Dol­muş­tan indi, ba­ca­ğı­nı kırdı!

SEDAT KA­RA­KA­YA

Emine Güneş, 60 ya­şın­da kemik eri­me­si has­ta­sı bir kadın. Pro­fe­sör Dok­tor İlhan Öz­de­mir Dev­let Has­ta­ne­si’nin dol­muş­la­rın­dan bi­ri­ne bi­ne­rek şehir içine ge­li­yor­du. Ancak bin­di­ği has­ta­ne dol­mu­şu,ka­dı­nın id­di­ası­na göre,onu risk­li bir yerde in­dir­di.Çünkü in­dik­ten bir­kaç adım sonra maz­ga­lı açık kalan ku­yu­ya düştü.
Çıt­lak­ka­le Ma­hal­le­si’nde Türk Te­le­kom’a uğ­ra­mak üzere dol­muş­tan inen Emine Güneş, Bat­la­ma Köp­rü­sü ya­nın­da bu­lu­nan gü­zer­gah­ta indi. Has­ta­ne dol­mu­şun­dan in­me­siy­le açık bı­ra­kı­lan ve 25-30 cm de­rin­li­ğin­de­ki rögar ku­yu­su­na düşen ka­dı­nın ba­ca­ğı kı­rıl­dı.
3 çocuk an­ne­si Kemik eri­me­si has­ta­sı kadın, olay ye­ri­ne çağ­rı­lan am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek açık bı­ra­kı­lan kuyu için isyan etti.
Güneş: “ Has­ta­ne önün­den bin­di­ğim dol­muş beni daha uygun bir yere in­dir­mek ye­ri­ne açık ku­yu­nun orada in­dir­di. Araç­tan indim bir kaç adım atar atmaz, aya­ğım bir ku­yu­nun içine girdi. O an, o kadar acı çek­tim ki sanki aklım ba­şım­dan çıktı. Kemik eri­me­si has­ta­yım,te­da­vi gö­rü­yo­rum.Çek­ti­ğim bana yet­mez­miş gibi bir de bu ek­len­di.​Bu kadar so­rum­suz­luk olur mu?Madem bir iş ya­pa­ma­ya baş­la­mış­sı­nız bari yap­tı­ğı­nız işi yarım bı­rak­ma­yın.Ben ve baş­ka­sı sizin yarım kalan işi­niz­den do­la­yı bedel öde­mek zo­run­da değil!Bu­ra­ya düşen bugün ben oldum ama yarın öbür­gün bir çocuk yada ha­mi­le bir kadın da dü­şe­bi­lir!Gi­re­sun Be­le­di­ye­si yada bu­ra­da­ki ölüm ku­yu­su gibi açık bı­ra­kı­lan ku­yu­nun so­rum­lu­la­rı kimse gö­re­ve davet edi­yo­rum.​Bu apa­çık bir so­rum­suz­luk­tan başka bir şey de­ğil­dir” dedi.
Ba­ca­ğı kı­rıl­dı­ğı için ca­nı­nın çok yan­dı­ğı­nı be­lir­ten Güneş, ko­nu­ya iliş­kin dava aç­ma­yı dü­şün­dü­ğü­nü, ancak ül­ke­de hak ada­let diye kav­ram kal­ma­dı­ğı için vaz­geç­ti­ği­ni ifade etti. Güneş ay­rı­ca yet­ki­li­le­rin yap­tık­la­rı iş­le­ri takip et­me­si ge­rek­ti­ği­nin de al­tı­nı çizdi.​Ba­ca­ğı al­çı­ya alı­nan kadın şimdi ise evin­de iş ya­pa­maz du­rum­da yet­ki­li­le­rin ve­recek ol­du­ğu ya­nı­tı merak edi­yor.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?