DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ ALINACAKTIR GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ ALINACAKTIR GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020-2021 YILLARI DOZİMETRE İZLEME HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/486192
1-İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok.
No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN
MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542602000 – 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi : giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020-2021 YILLARI DOZİMETRE İZLEME HİZMET
ALIMI-2 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1. Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı
Hizmetleri Başkanlığına ait birimler ve
Müdürlüğümüze bağlı GRÜ.Prof. Dr. A. İlhan Özdemir
E.A. Hastanesi, Bulancak Devlet Hastanesi, Dereli
Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, GRÜ.Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları E.A.Hastanesi, Dr.Ali
Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Tirebolu
Devlet Hastanesi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi,
Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi,
Espiye Devlet Hastanesi, Alucra Devlet Hastanesi ve
Yağlıdere Devlet Hastanesi’dir.
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi
(Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok.
No:11 Merkez/GİRESUN)
b) Tarihi ve saati : 17.10.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklilerce, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesine sahip olduklarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti teklifle birlikte sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?