“FA­KÜL­TE­LER ASLA KA­PAN­MI­YOR”

“FA­KÜL­TE­LER ASLA KA­PAN­MI­YOR”

Mes­lek Yük­sek Oku­lu­’nun Bu­lan­cak’a gön­de­ril­me­si ko­nu­su­nun se­na­to gün­de­me dahi gel­me­di­ği­ni be­lir­ten Rek­tör Coş­kun, İlçe­ler­de­ki fa­kül­te­le­rin ka­pa­na­ca­ğı yö­nün­de ki karapro­pa­gan­da­nın ger­çek­le uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Pro­fe­sör Dok­tor Cev­det Coş­kun,Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu’nun Bu­lan­cak’a kay­dı­rıl­ma­sı gibi bir du­ru­mun söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di
Dün ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret ede­rek fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nan Rek­tör Coş­kun”Deb­boy mev­ki­in­de­ki yer­leş­ke­nin ge­le­ce­ği ile il­gi­li de­ği­şik dü­şün­ce­ler var. Fis-kobir­lik ara­zi­si ile deb­boy’daki yer­leş­ke­nin ta­ka­sı söz ko­nu­su olur­sa ancak bu konu ko­nu­şu­la­bi­lir.Böyle bir du­rum­da Yük­se­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­nin kısa bir sü­re­li­ği­ne başka yere kay­dı­rıl­ma­sı gün­de­me ge­lecek.Şuan bunun ile il­gi­li se­na­to­dan çık­mış bir karar yok. Sa­de­ce kendi ara­mız­da bu ko­nu­la­rı ko­nu­şu­yo­ruz.”-diye ko­nuş­tu
Coş­kun görev sü­re­si bo­yun­ca Üni­ver­si­te­nin ve ilin kal­kın­ma­sı için elin­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğı­nı ve ay­rı­ca il­çe­ler­de­ki hiç­bir fa­kül­te­nin ka­pan­ma­ya­ca­ğı­nı dile ge­tir­di
Bu arada Rek­tör Coş­kun’un zi­ya­re­ti­ne; Rek­tör Da­nış­ma­nı Do­çent Nazım Elmas, Genel Sek­re­ter Avu­kat Kadir Aydın,Özel Kalem Mü­dü­rü Hü­se­yin Öz­de­mir ve Basın Mü­dü­rü Seyfi Gök­te­kin eşlik etti
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da ga­ze­te­miz ya­za­rı Yusuf Özden ile usta ga­ze­te­ci Adil Şahin de Rek­tör Coş­kun ile fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du­lar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?