GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Giresun Belediyesine ait Kapu Mahallesi ,Bekirpaşa Caddesi No:32, 32/A, 32/B, 32/C 22,5 m2 alanlı ve No: 32/D 15,2 m2 110 ada, 9 parselde kayıtlı 5 (beş) adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2-İhaleye çıkarılacak 32,32/A,32/B,32/C nolu dükkânın tahmin edilen aylık kira bedeli 800,00 TL’dir ve 32/D nolu dükkanın tahmin edilen aylık kira bedeli 600,00 TL’ dir.
3- Geçici teminat 3 (üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden 32,32/A,32/B,32/C nolu dükkanlar için 864,00TL ve 32/D nolu dükkan için 648,00TL olup ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir. İhale sonuçlanınca geçici teminat yüklenicinin kirasına mahsup edilecektir. Sözleşmeden önce 3 (üç) yıllık kira bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
4- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 100,00 TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.
5- İhale 10.10.2019 Perşembe günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mah. Alpaslan Cad. No:1 Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
6- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a)Tebligat için adres göstermesi.
b)Kanuni İkametgah belgesi.
c)Vekaleten girenler için vekaletname.(Noter onaylı)
d)Noter onaylı imza sirküleri.
e)Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi.(Noter onaylı)
f)Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
g)Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge.
h)Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz.
I) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
7-İstenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
8- Uygun bedelin tespiti; tahmin edilen aylık kira bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek kira bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?