GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021-2022 YILLARI HAŞERE VE KEMİRGENLER İLE MÜCADELE VE İLAÇLAMA HİZMETİ İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/602537

1-İdarenin

a) Adresi:Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası:4542602000 – 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi:giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:1 Kalem- 2021-2022 YILLARI HAŞERE VE KEMİRGENLER İLE MÜCADELE VE İLAÇLAMA HİZMETİ İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:İhale teknik şartnamesinde belirtilen Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm bağlı birimleri ve tüm bağlı Sağlık tesisleri.
c) Süresi:İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/GİRESUN)
b) Tarihi ve saati:09.12.2020 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen “Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi”nin aslını veya noter tasdikli ile isteklinin bünyesinde bulunan mesul müdüre ait “Mesul Müdürlük Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli sureti teklifle birlikte teklif zarfında sunulacaktır.

1-  İlaçlar,  Sağlık Bakanlığı tarafından Biyosidal Ürün olarak imal veya ithaline izin verilmiş olmalıdır. Bu belge ihale dosyasında sunulacaktır.

2-  Ürünlere ait Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi ve Türkçe etiket örneğini ihale dosyasında sunulacaktır.

3- Ürünlere ait Ürün Güvenlik Belgesi (MSDS) ihale dosyasında sunulacaktır.

4-  İstekliler teklif ettikleri ürünlerle ilgili olarak ruhsat sahibi firmadan almış oldukları ve ihale tarihi itibari ile geçerli yetkili satıcı belgesini ihale dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TSE 8358 Ev, İş Yeri ve Yerleşim Alanlarındaki Zararlılar (Haşereler) İle Mücadele Hizmetleri Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini sunacaklardır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Resmi veya özel kurum veya kuruluşlardan yapılan her türlü İlaçlama Hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/GİRESUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?