GİRESUN İLİ EYNESİL İLÇESİ MUH­TELİF KÖY YOL­LA­RI YOL BETON KAP­LA­MA YA­PI­MI İNŞA­ATI GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULA­ŞIM HİZMET­LERİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ

GİRESUN İLİ EYNESİL İLÇESİ MUH­TELİF KÖY YOL­LA­RI YOL BETON KAP­LA­MA YA­PI­MI İNŞA­ATI GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULA­ŞIM HİZMET­LERİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ

Gi­re­sun İli Ey­ne­sil İlçesi Muh­te­lif Köy Yol­la­rı Yol Beton Kap­la­ma Ya­pı­mı İnşa­atı yapım işi 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır.
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı :2019/101543
1-İda­re­nin
a) Ad­re­si : Gi­re­sun İl Özel İda­re­si Aksu Mah.​ Mehmet İzmen Cad.​
No:​158 28100 GİRESUN MER­KEZ/GİRESUN
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı : 4542157571 – 4542157508
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si : ozelidare@​giresun.​gov.​tr
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği
in­ter­net ad­re­si :https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​
2-İhale ko­nu­su yapım işi­nin
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı : 1376,250 m3 C 20/25 Hazır Beton İle Yol Beton Kap­la­ma
Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de
bu­lu­nan idari şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
b) Ya­pı­la­ca­ğı yer : Gi­re­sun İli Ey­ne­sil İlçesi Muh­te­lif Köy Yol­la­rı
c) İşe baş­la­ma ta­ri­hi : Söz­leş­me­nin im­za­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren 10 gün için­de yer
tes­li­mi ya­pı­la­rak işe baş­la­na­cak­tır.
ç) İşin sü­re­si : Yer tes­li­min­den iti­ba­ren 75 (yet­miş beş) tak­vim gü­nü­dür.
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer : Gi­re­sun İl Özel İda­re­si Aksu Mah. Meh­met İzmen Cad­de­si
Gi­re­sun Spor Te­sis­le­ri Yanı No:158 (İhale Hiz­met­le­ri Şef­li­ği)
Mer­kez GİRESUN
b) Ta­ri­hi ve saati : 12.03.2019 – 14:00
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler:
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren İmza Be­yan­na­me­si veya İmza Sir­kü­le­ri.
4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si.
4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri,
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat.
4.1.5İhale ko­nu­su işte ida­re­nin onayı ile alt yük­le­ni­ci ça­lış­tı­rı­la­bi­lir. Ancak işin ta­ma­mı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.
4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ser­best mu­ha­se­be­ci, ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren belge.
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
4.3.1. İş de­ne­yim bel­ge­le­ri:
Son on beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da ta­ah­hüt edi­len ve tek­lif edi­len be­de­lin % 50 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler.
4.​4.​Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler ve ben­zer iş­le­re denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik ve mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:
4.4.1. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:
Yapım İşle­rin­de İş De­ne­yi­min­de De­ğer­len­di­ri­lecek Ben­zer İşlere Dair Teb­liğ­de yer alan A-V grubu işler
4.4.2. Ben­zer işe denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik veya mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:
İnşaat Mü­hen­dis­li­ği
5.​Ekonomik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
6. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir.
7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si ve satın alın­ma­sı:
7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir ve 150 TRY (Türk Li­ra­sı) kar­şı­lı­ğı Gi­re­sun İl Özel İda­re­si Aksu Mah. Meh­met İzmen Cad­de­si Gi­re­sun Spor Te­sis­le­ri Yanı No:158 (İhale Hiz­met­le­ri Şef­li­ği) Mer­kez GİRESUN ad­re­sin­den satın alı­na­bi­lir.
7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı satın al­ma­la­rı veya EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar Gi­re­sun İl Özel İda­re­si Aksu Mah. Meh­met İzmen Cad­de­si Gi­re­sun Spor Te­sis­le­ri Yanı No:158 (İhale Hiz­met­le­ri Şef­li­ği) Mer­kez GİRESUN ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir.
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, Her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu iş ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den tek­lif birim fiyat şek­lin­de ve­ri­le­cek­tir. İhale so­nu­cu, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 120 (yüz yirmi) tak­vim gü­nü­dür.
12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
13.​Diğer hu­sus­lar:
İha­le­de Uy­gu­la­na­cak Sınır Değer Kat­sa­yı­sı (N) : 1,20
Tek­li­fi sınır de­ğe­rin al­tın­da ol­du­ğu tes­pit edi­len is­tek­li­le­rin tek­lif­le­ri, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin red­de­di­le­cek­tir.
Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar