“GİRESUN ÜVEY EVLAT MI?”

“GİRESUN ÜVEY EVLAT MI?”

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun’un, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun yetki bölgesi içerisinde yeraldığını anımsattı. Giresun gibi Ordu’nun da mağduriyetler yaşadığını, bu nedenle iki ili kapsayan ortak Kültür Varlıkları Bölge Kurulu ile Röleve ve Anıtlar Müdürlüklerinin kurulmasını istediklerini aktaran Kara, şunları ifade etti: “19762018 aradan geçen kırk iki (42) yıl süren bu süreçte gelinen nokta ne yazık ki ilimiz için başarılı bir süreç değildir.
17.08.2011 tarihinde tabiat varlıkları ile ilgili yetki ve görev Çevre ve Şehircilik bakanlığına verildiğinden bu kurulca aradan geçen yirmi sekiz (28) yıllık sürede tabiat varlıkları bakımından komşu illere göre ilimiz çok geri plana itilmiştir. 2005 yılında kurulan KUDEP ile de bir sonuç alınamamıştır.
Kültür varlıklarının il bazında tespit ve tescili ve bu tarih ve kültür varlıkların rehabilite edilerek fonksiyonel hale getirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasında bir arpa boyu yol alınmamıştır.
Merkez dahil bütün ilçelerde bilimsel, sağlıklı şekilde yapılmış tarih ve kültür varlığı envanterine sahip değiliz. (bu rakam merkezde 230, il bazında ise toplam 450 civarındadır.)
Sadece merkez koruma amaçlı imar planına sahiptir.
İlçelerde bilimsel sağlıklı bir tespit ve tescil çalışması yapılmamıştır. Münferit tescillerin çoğu dini, resmi yapıları ve çeşmeleri içermektedir. Ait olduğu devrin özelliklerini taşıyan sivil mimarlık örnekleriyle ilgili çalışma yoktur. İlan edilen sit alanlarında Koruma amaçlı imar planı olmadığından bölge veya çevre bazında koruma yapılamamaktadır.
Tescilli yapıların rehabilitasyonu için gerekli röleve, restitüsyon, restorasyon projeleri bu kurulca incelenip onaylandığından ve bu süreç en az iki yıl aldığından mal sahipleri bakanlığın karşılıksız yardımından yararlanamamaktadır. (Bu yardımdan en az yararlanan il Giresun’dur. Merkezde bulunan 230’a yakın yapıdaki rehabilitasyon oranı % 10 dur.)
Bakanlığa yapılan başvurular sonucunda Giresun’la ilgili iş ve işlemlerin gecikmeye meydan verilmeden ivedilikle yürütülmesi talimatı verilmesine rağmen mevcut durum aynen devam etmektedir.
Sit alanı ilan edilen yerlerde ilgili belediyeler yasanın amir hükmüne (2863/17 .m. rağmen koruma amaçlı imar planlarını yaptırmamışlardır.
Kurulun yapısı aynı kalmasına rağmen sorumluluk bölgesinde tescili yapı sayısı ve sit alanları artmaktadır.
Yukarıda arz edilen hususların doğruluğu merkezdeki sit alanı gezildiğinde açık ve net olarak görülmektedir. Konunun uzmanlarınca bir açık hava müzesi olarak nitelendirilen bu bölge adeta kaderine terk edilmiştir. Devlet bu bölgeye 42 yılda 3 bina satın alıp restore ederek ve bir sokak sağlıklaştırma projesi ile girmiştir. Belediye ise yetersiz kalmaktadır, Belediye meclisinden geçen revizyon imar planına uygun yapılaşmanın tarihi doku ile alakası yoktur ve derhal durdurulması gerekmektedir. Bu olumsuz süreç bölge kurulunun ve belediyenin sorumluluğunda devam etmektedir. Ne yazık ki Bu zenginliğimiz Giresun’un sosyal ve ekonomik hayatına, turizmine kazandırılamamıştır.
Kapasitesinin çok üstünde iş yüküne sahip Trabzon bölge kurulu zorlanmakta iş yüküne yetememektedir. Komşu Ordu ilimizde Giresun’la aynı durumdadır.
Bu iki kentin kültür ve tarih varlıklarını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak, kentlerin sosyal ve ekonomik hayatlarına kazandırmak iç ve dış turizmi canlandırmak ve iki kenti ekonomik olarak kendi kendine yeterli hale getirebilmek için:
“Yerinden Yerel Yönetim” ilkesine uygun olarak yetki ve sorumluluk bölgesi Giresun-Ordu idari sınırlarını içeren Kültür varlıkları bölge kurulu ile röleve anıtlar müdürlüğünün biran evvel kurulması gerekmektedir.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?