GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/457736

1-İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok.
No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN
MERKEZ/ GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542602000 – 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi : giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KISIM (10 KALEM) GÜVENLİK PERSONELİ
KIYAFET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1-ALUCRA İLÇE
DEVLET HASTANESİ 2-BULANCAK DEVLET
HASTANESİ 3-DERELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 4-
DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI
HASTANESİ 5-ESPİYE DEVLET HASTANESİ 6-
GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 7-GİRESUN
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 8-
GİRESUN HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI 9-GÖRELE
OPR. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ 10-
GRÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH
11-GRÜ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EAH 12-
TİREBOLU DEVLET HASTANESİ 13-YAĞLIDERE DH
hastaneleri ilgili birimlerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin her birine
ihtiyaçların birimlere dağıtım listesine uygun olarak
ayrı teslimat sağlanacak ve teslimat yapılan ilgili
sağlık tesisine fatura kesilecektir. Yüklenici
sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olup,
işin süresi 70 (yetmiş) takvim günüdür. İhale konusu
malzemeler işe başlama tarihinden sonra ilgili sağlık
tesislerinin sipariş yazılarına istinaden malzemeler
sözleşme süresi içerisinde tek seferde teslimat
yapılacaktır. Sipariş edilen mal 30 (otuz) takvim günü
içinde ilgili Sağlık Tesislerinin Deposuna teslim
edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi
(Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:
11 Merkez/GİRESUN)
b) Tarihi ve saati : 17.09.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecek oldukları malzemelerden teknik şartnamede belirtilenler için istenen sayıda, belirtilmeyenler için ise 1 ( bir) adet/litre/kg/çift/takım vs. numuneyi teklif zarfları ile birlikte teklif zarfı içerisine konulmadan istekli tarafından düzenlenen numune teslim tutanağı ile teklif zarfı teslim aşamasında veya öncesinde sunacaklardır. Numunelerin üzerinde malzemelerin adı, kısım adı ve kısma ait ihale sıra no’su ve isteklinin adı yazılı olacaktır. Eksik bir biçimde numune teslim eden veya hiç numune teslim etmeyen isteklinin teklifi numune teslim etmediği kısım için değerlendirme dışı bırakılacaktır .Kesinleşen İhale kararı bildirim tarihinden itibaren 1 ay içinde alınmayan numunelerden idaremiz sorumlu değildir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/GİRESUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar