HA­VA­ALA­NIN­DAKİ EKSİKLİKLER NE ZAMAN BİTER?

HA­VA­ALA­NIN­DAKİ EKSİKLİKLER NE ZAMAN BİTER?

TSO Baş­ka­nı Ça­kır­me­li­koğ­lu so­ru­nun çö­zü­mü için acil adım­lar atıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di ve “Ha­va­ala­nı büyük ilgi gö­rü­yor” dedi

Gi­re­sun Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Hasan Ça­kır­me­li­koğ­lu, “Or­du-Gi­re­sun Ha­va­ala­nı son dö­nem­de ya­pıl­mış ve hiz­met­te olan güzel ya­tı­rım­la­rın­dan biri ko­nu­mun­da­dır. Son bir yılda ciddi talep gören Or­du-Gi­re­sun Ha­va­ala­nı ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ile daha aktif ça­lı­şa­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir. Bunun için ise uçak­la­rın iniş kal­kı­şı için ge­rek­li olan tek­nik alt­ya­pı­nın ta­ma­men gi­de­ril­me­si za­ru­ri­dir.”
Ha­va­ala­nı ya­tı­rı­mı­nın 5 ile 10 se­ne­lik di­lim­de böl­ge­ye sos­yo-eko­no­mik kat­kı­sı­nın daha net or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı ifade eden Baş­kan Ça­kır­me­li­koğ­lu,”Ha­va­ala­nı ula­şım­da sağ­la­dı­ğı ra­hat­lık kadar, ya­tı­rım­cı açı­sın­dan en önem­li kri­ter­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Bu ba­kım­dan Or­du-Gi­re­sun Ha­va­ala­nı­nın ili­miz açı­sın­dan öne­mi­ni iler­le­yen yıl­lar­da gö­re­ce­ğiz.”diye ko­nuş­tu.
Diğer yan­dan, 22 Mayıs 2015 ta­ri­hin­de açı­lan Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’nda 2016 yı­lı­nın ilk 10 ayın­da kul­la­nan yolcu sa­yı­sı 640 bine ulaş­tı. Dev­let Hava Mey­dan­la­rı İşlet­me­si(DHMİ) is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre, Ordu Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’ndan 2016 yılı Ocak-Ekim ay­la­rı ara­sın­da 628 bin 295 yolcu iç hat­lar­dan, 11 bin 504 yolcu dış hat­lar­dan ya­rar­lan­dı.
Fa­ali­ye­te geç­ti­ği 22 Mayıs 2015 ile 31 Ara­lık 2015 ta­ri­hi ara­sın­da ya­rar­la­nan 230 bin yolcu ek­len­di­ğin­de Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’ndan bu­gü­ne kadar top­lam 869 bin 799 yolcu ya­rar­lan­dı. Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’ndan yıl so­nu­na kadar ya­rar­la­nan yolcu sa­yı­sı­nın 1 mil­yo­nu aş­ma­sı bek­le­ni­yor.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?