İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Giresun Üniversitesi 14 Kısım 45 kalem mal/malzemeden müteşekkil Makine, Teçhizat ve Laboratuar Cihaz alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Giresun Üniversitesi 14 Kısım 45 kalem mal/malzemeden müteşekkil Makine, Teçhizat ve Laboratuar Cihaz alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/414883
1-İdarenin
a) Adresi :Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi
Rektörlük Hizmet Binası 28200 GİRESUN
MERKEZ/ GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4543101000 – 4543101155
c) Elektronik Posta Adresi :imidb@giresun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :14 Kısım 45 kalem mal/malzeme makine, teçhizat ve
laboratuar cihazı alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: 1. Kısım: Tıp Fakültesi 2. Kısım: Tıp Fakültesi 3. Kısım:
Tıp Fakültesi 4. Kısım: Tıp Fakültesi 5. Kısım: Espiye
MYO 6. Kısım: Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO 7.
Kısım: Sağlık Bilimleri Fakültesi 8. Kısım: Sağlık
Bilimleri Fakültesi 9. Kısım: Sağlık Bilimleri Fakültesi
10. Kısım: Sağlık Bilimleri Fakültesi 11. Kısım: Sağlık
Bilimleri Fakültesi 12. Kısım: Şebinkarahisar Sosyal
Bilimler MYO 13. Kısım: Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı 14. Kısım: İletişim Fakültesi
c) Teslim tarihi: a. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren sözleşmesi
imzalanan kısımda veya kısımlarda bulunan mal/
malzemeleri 180 (yüzseksen) gün içerisinde ihale
dokümanı ekinde verilen mal/malzeme dağıtım
listesindeki birimlerimize teslim edecektir. Her bir
birimimize teslim edilecek mal/malzemeler için
yükleniciye hiçbir nakliye/kargo ücreti ödenmeyecektir.
Yüklenici teslim edeceği malı teslimatın yapılacağı
birimde Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul
İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre
oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunun
incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim
edebilecektir. b. Tek bir kısmı yüklenen istekliler, kısım
içinde bulunan kalemlerin tamamını ve kısım
bütünlüğünü bozmadan mal teslimi yapacaktır. Birden
çok kısmı yüklenen istekliler (bu kısımlar tek bir
sözleşmeye bağlı olsa dahi) her bir kısmı ayrı ayrı
teslim edebileceği gibi sözleşmeye bağladığı tüm
kısımları kısım bütünlüğünü bozmadan tamamını da
teslim edebilecektir. c. Mal tesliminin son günü hafta
sonu, ulusal bayram ve resmi tatil günü ile idari izin
sayılan bir güne denk gelmesi halinde, mal teslimi için
son gün bu günleri takip eden ilk mesai günü mesai
saati bitimine kadar yapılabilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı-Gaziler Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı
Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200
Merkez Giresun
b) Tarihi ve saati :09.09.2020 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:Teklif edilen cihazlar; en az iki yıl ücretsiz garantili olacak, ayrıca ücreti mukabilinde en az on yıl yedek parça ve servis hizmeti verilecektir.
Bu garanti kapsamındaki yedek parça ve servis hizmeti üretici ve/veya Türkiye temsilcisi ve/veya varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti, yedek parça ve servis hizmeti ile teknik servis imkanları belgelendirelecek olup, bu belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekli tarafından teklif verilen kısım/kısımların varsa teknik şartnamesi/şartnamelerinde istenilen, ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğu ve bu uygunluğu gösteren belge veya belgeler ihale teklif dosyasında sunulması gerekmektedir. Sunulmadığı takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:İhale teklif dosyasında sunulmak üzere istekliler teklif ettikleri mal/malzemenin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirtmek amacıyla numune veya teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları her bir kısım/kalem için ayrı ayrı verecektir. Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman verilmesi durumunda katalog verilmesi zorunludur.
a. İstekliler teklif ettikleri mal/malzemelere ait teknik kriterleri teknik şartnamede belirtilen madde sırasına göre katalog üzerinde her bir madde için tek tek işaretlenerek belirtecektir.
b. Katalog üzerinde teklif ettikleri mal/malzemelere ait teknik kriterleri teknik şartnamede belirtilen madde sırasına göre işaretleme yapmayan isteklinin teklifi ancak idarece demostrasyon talep edilip, istekli tarafından demo yapılamadığı/yapılmadığı hallerde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c. İşaretleme yapılan her bir katalog sayfası istekli tarafından kaşelenip, imza altına alınacaktır. Ayrıca katalog üzerine teklif verilen mal/malzemenin adı, kısım ve kalem bilgisi silenmez kalemle yazılacaktır.
d. Ayrıca istekliler teklif ettikleri tüm mal/malzemenin marka model bilgilerini içeren bir yazıyı ihale teklif dosyasında sunacaktır. Marka model bilgisi bulunmayan mal/malzemeler için gerekçeli açıklamalar teklif dosyasına eklenecektir.
e. İhale Komisyonu tarafından bu ihalenin ilgili kısmında veya kısımlarında belirtilen mal/malzeme için teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunun tespiti amacıyla demostrasyon ürün istenebilir. Bu durumda istekli tarafından teklif sunulan kısmın teknik şartnamesinde yer alan kriterlere uygunluğu göstermek amacıyla isteklinin öncelikle daha önce yüklenmiş olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına ait herhangi bir benzer işten dolayı var olan aynı marka ve modeldeki mal/malzemenin demostrasyon işlemi, yine daha önce yüklenmiş olduğu özel sektör kuruluşlarına ait herhangi bir benzer işten dolayı var olan aynı marka ve modeldeki mal/malzemenin demostrasyon işlemi ihale komisyonu uygun gördüğü takdirde gerçekleştirilerek isteklinin teklifi kabul edilir veya red edilir. Demostrasyon sırasında ortaya çıkan veya çıkabilecek tüm masraflar istekli tarafından karşılanacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak, son 5 yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yapılan her türlü;
1., 2., 3. ve 4. kısımlar için; her türlü makina, teçhizat, laboratuvar cihazı ile malzeme alım/satım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. kısımlar için; sağlık ve eğitim sektöründeki iskelet, maket, model, simülatör yada sistemleri v.b. ile her türlü makina, teçhizat, cihaz, alet ve edavat mal/malzeme alım/satım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
6., 13. ve 14. kısımlar için; her türlü makina, teçhizat, alet, edevat ve/veya ses ve görüntü istemleri/iletişim sistemleri, stüdyo ekipmanları alım/satım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez Giresun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İstekli tarafından teklif verilen kısım veya kısımların teknik şartnamesinde talep edilen belge/belgelerin ihale teklif dosyasında sunulması zorunludur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?