İHALE İLANI

İHALE İLANI

LOJİSTİK ÇADIR ALIMI

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Lojistik Çadır Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                  :   2018/379652

1-İdarenin

 1. a)Adresi                                                  :   Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100                                                                    GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
 2. b)Telefon ve faks numarası               :   4542602000 – 4542602055
 3. c)Elektronik Posta Adresi             :   idariis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)              :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı :   1 Kalem Lojistik Çadır Alımı (Mal Alımı)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b)Teslim yeri :   İl Sağlık Müdürlüğü Stok Koordinasyon Birimi
 3. c)Teslim tarihi :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben işe başlanacak olup, alıma konu ürün 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
  3- İhalenin
 4. a)Yapılacağı yer :   Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/GİRESUN)
 5. b)Tarihi ve saati :   08.2018 – 10:00
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Hızlı devreden yedek parça ve varsa sarf malzemelerinden ileriye dönük ihale tarihi itibariyle en az 10 (On) yıl geçerli olmak üzere döviz bazında parça fiyat listeleri ihale teklif zarfında verilecektir. Ürüne ait parça fiyatları, ürünün teklif bedelinin % 200 ‘ünü geçmeyecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettiği ürün için ihale tarih ve saatinden önce 1 Adet Lojistik Çadır Seti numunesi teslim edecek olup; numune teslim etmemeleri halinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-İstekliler teklif ettiği ürün için Çadır dış kumaşından 30cm, Kolon kumaşından 30cm, Zemin kumaşından 30cm kumaş numunesini teslim tutanağı ile teklif zarfı teslim aşamasında sunacaklardır. Numunelerin üzerinde malzemelerin adı, ihale nosu ve isteklinin adı yazılı olacaktır. Eksik bir biçimde numune teslim eden veya hiç numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satınalma (Osmaniye Mah. Yüzbaşı suyu cad. Hastane sok. No: 11) Giresun Merkez adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/GİRESUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN 2018/ 347- 53

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?