İHALE İLANI

İHALE İLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Nükleer Tıp Sarf Malzemesi Alımı ve Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması (Hemotoloji) Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/437927
1-İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542602000 – 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi : giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Nükleer Tıp Sarf Malzemesi Alımı ve Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması (Hemotoloji) Alımı İhalesi (14 Kısım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GRÜ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ‘ne malzemeler, Tıbbi Sarf veya Laboratuvar Sarf Depolarına raf teslimi şeklinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olup; Cihaz Kullanma Uygulaması kapsamında ürünler ile birlikte verilecek olan cihazlar, işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde ilgili sağlık tesisine çalışır vaziyette teslim edilecektir . Tüm kısımlara ait Mal/mallar teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtilen şartlarda sağlık tesislerinin sipariş yazılarına istinaden 1 aylık periyotlarda teslim edilecektir. Adı geçen ilgili hastane siparişlerini firmalardan çekmeden önce İl Sağlık Müdürlüğü Stok Koordinasyon Biriminden onay alacak ve İlgili idarelerin sipariş yazılarına istinaden yazının tebliğini takip eden 10 (on) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. Ayrıca, ürünlerin tüketim durumları göz önünde bulundurularak fazla tüketilen ürünlerde veya malzemenin acil olması durumlarında belirlenen süre beklenmeden ara siparişler ilgili sağlık tesislerince gönderilebilecektir. Sözleşmenin bitiş süresine 20 (yirmi) takvim günü kala ilgili sağlık tesisi tarafından sözleşme kalemlerinin kalan miktarlarına sipariş çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu duruma istinaden ilgili kalemlerin kalan miktarlarının tamamını malzemenin teslim edileceği sağlık tesisine bilgi vererek teslimatı yapacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.10.2018 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirimi olacaktır. İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğun dair belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca, teklif edilen cihazların da TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir. Teklif edilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.Ayrıca, 12-13. ve 14. Kısımlarda teklif edilen kitlerin ve kit ile birlikte kurulacak olan cihazın da TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir. Teklif edilen kit ve kit ile birlkte kurulacak olan cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, kit ve kit ile birlkte kurulacak olan cihazların Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
12-13. ve 14. Kısımlarda Kit veya sarf karşılığı kullanılmak üzere teklif edilecek cihazlar 10 (on) yaşını geçmeyecektir. Sözleşme süresi sonunda kadar cihazın yaşı 10 (on) yılı geçmeyecektir. Muayene komisyonu aşamasına ilgili sağlık tesisine cihazların yaşı, imalat tarihi ve seri numarası ile belgeler yüklenici tarafından teslim edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.Teklif edilen ürünlerin tanıtıcı broşürleri, katalogları vb. Türkçe olarak veya Türkçeye çevrilmiş noter onaylı tercümesi teklif zarfında sunulacaktır. CD Kataloglar ürünün orjinal firmasınca üretilmesi durumunda kabul edilecek olup, isteklilerce kopya edilen CD Kataloglar kabul edilmeyecektir. Bu kataloglar teknik şartnamedeki özellikleri açıklayacak nitelikte ve özellikte olmalıdır.
2. İhalenin 12-13 ve14. Kısımlar hariç diğer kısımlara teklif verecek İhale konusu malzemelere ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalog ve/ veya fotoğraflar,radyoaktif maddelerin prospektüsleri ile teknik şartnamede belirtilen hususlar yerine getirilecektir.
3- Teklif edilen ürünlerin tanıtıcı broşürleri, katalogları vb. olmayan Kısımlar için, bahsi geçen kalemlerde en az birer adet /litre/kg/takım/çift/kartuş vs. numune teklif zarfları ile birlikte, teklif zarfı içine konulmadan ( ihale dosyası ve numune dosyası ayrı ayrı teslim edilecektir.), istekli tarafından düzenlenen numune teslim tutanağı ile teklif zarfı teslim aşamasında teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin TEKNESYUM (TC 99 M) JENERATÖRÜ 1200mci, MIBI MULTIDOZ (METHOXYISOBUTYLINITRILE, SOSOĞUK KIT, MIYOKARD PERFÜZYON KITI MULTIDOZ), DTPA KİT (DİETİLEN TRİAMİN PENTAASETİK ASİT), DMSA (DİMETOKAPTOSÜKSİNİK ASİT) KİT, MDP (METİLEN DİFOSFONAT,MEDRONİK ASİT) KİTİ, MAG3 (MERKAPTOASETILTRIGLISIN) KIT, MAA (ALBÜMIN ENJEKSIYON AGREGALI) KIT, I-131 (IYOT 131 ORAL KAPSÜL) 5 MCI, NANOKOLLOID (KOLLOIDAL RENYUM SÜLFID) KITI, AKCİĞER VENTİLASYON SİNTİGRAFİSİ HASTA GÖRÜNTÜLEME SETİ KONNEKTÖRÜ, AKCİĞER VENTİLASYON SİNTİGRAFİSİ HASTA GÖRÜNTÜLEME SETİ, MONOKLONAL ANTİKOR KİTİ ( FLOW SİTOMETRİ, BCR ABL REAL TİME PCR KİTİ kısımlarında %15 (On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?