İHALE İLANI

İHALE İLANI

 

MUHTELİF LABORATUAR CİHAZLARI İLE EĞİTİM MAKET VE MODELLERİ ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

MUHTELİF LABORATUAR CİHAZLARI İLE EĞİTİM MAKET VE MODELLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/281827

 

1-İdarenin
a) Adresi:Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası:4543101000 – 4543101155
c) Elektronik Posta Adresi:imidb@giresun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:9 KISIM, 34 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZLARI İLE EĞİTİM MAKET VE MODELLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:1.KISIM: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, 2.KISIM: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, 3.KISIM: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, 4.KISIM: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, 5.KISIM: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, 6.KISIM: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, 7.KISIM: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, 8.KISIM: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, 9.KISIM: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi:Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 26.12.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar sözleşme konusu malın tamamını ihale dökümanı ekinde verilen mal/malzeme dağıtım listesindeki birimlerimize teslim edecektir. Her bir birimimize teslim edilecek mal/malzemeler için yükleniciye hiçbir nakliye/kargo ücreti ödenmeyecektir. Yüklenici teslim edeceği malı teslimatın yapılacağı birimde oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunun incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim edebilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN
b) Tarihi ve saati:26.07.2017 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri mal/malzemenin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirtmek amacıyla numune veya teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları herbir kalem için ayrı ayrı verecektir. Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman verilmesi durumunda katalog verilmesi zorunludur.

İstekliler teklif ettikleri mal/malzemelere ait teknik kriterleri katalog üzerinde teknik şartnamede belirtilen madde sırasına göre tek tek işaretleyerek belirtecektir.

Ayrıca istekliler teklif ettikleri tüm mal/malzemenin marka model bilgilerini içeren bir yazıyı ihale teklif dosyasında sunacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1., 2., 3., 4., 5. ve 6. kısımlar için hertürlü makine, teçhizat ve laboratuvar cihazı alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

7., 8. ve 9. kısımlar için sağlık ve eğitim sektöründeki hertürlü iskslet, maket, model vb. mal/malzeme alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.             BASIN 2017/ 301

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?