İHALE İLANI

İHALE İLANI

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

GİRESUN İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

KVC-ANJİO YILLARA YAYGIN TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/304040

 

1-İdarenin

 1. a) Adresi:Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:323 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
 2. b) Telefon ve faks numarası:4542701000 – 4542701006
 3. c) Elektronik Posta Adresi:giresunkhb@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı     : MAL ALIMI- 60 KALEM
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yeri                       :G.R.Ü. PROF. DR. A. İLHAN                                ÖZDEMİREĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU (RAF TESLİMİ)
 3. c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, mal/mallar teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtilen şartlarda sağlık tesislerinin sipariş yazılarına istinaden 1 aylık periyotlarda teslim edilecektir. Adı geçen ilgili hastaneler siparişlerini firmalardan çekmeden önce Genel Sekreterlik Stok Koordinasyon Biriminden onay alacak ve İlgili idarelerin sipariş yazılarına istinaden yazının tebliğini takip eden 10 (on) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. Ayrıca, ürünlerin tüketim durumları göz önünde bulundurularak fazla tüketilen ürünlerde veya malzemenin acil olması durumlarında belirlenen süre beklenmeden ara siparişler ilgili sağlık tesislerince gönderilebilecektir. Sözleşmenin bitiş süresine 30 (otuz) takvim günü kala ilgili sağlık tesisi tarafından sözleşme kalemlerinin kalan miktarlarına sipariş çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu duruma istinaden ilgili kalemlerin kalan miktarlarının tamamını malzemenin teslim edileceği sağlık tesisine bilgi vererek teslimatı yapacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer:Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel SekreterliğiTeyyare Düzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 – Giresun
 2. b) Tarihi ve saati:12.07.2017 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017/1 Sayılı genelgesi uyarınca, isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi olacaktır. İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca, ürünün de TİTUBB´da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili ürün için, üretici veya ithalatçının, ürünün Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler;Teknik şartnamede belirtilenler için istenen sayıda belirtilmeyeler için  en az birer adet /litre/kg/takım/çift vs. en az birer adet numune teklif zarfları ile birlikte, teklif zarfı içine konulmadan, istekli tarafından düzenlenen numune teslim tutanağı  ile teklif zarfı teslim aşamasında teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde malzemelerin adı, ihale sıra nosu ve isteklinin adı yazılı olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı No:323 GİRESUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi Teyyare Düzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                           BASIN 2017 / 317

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?