İHALE İLANI

İHALE İLANI

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

GİRESUN İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/343387

 

1-İdarenin
a) Adresi:Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:323 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası:4542701000 – 4542701006
c) Elektronik Posta Adresi:giresunkhb@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:GRÜ Prof.Dr.A.İlhan Özdemir E.A.Hastanesi’ne 1 Kalem, Giresun Alucra İlçe Devlet Hastanesi’ne 5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:GRÜ Prof.Dr.A.İlhan Özdemir E.A.Hastanesi’ne 1 adet SLAYT / LAM, SLAYT / LAM KAPAMA CİHAZI(TAM OTOMATİK FİLM KAPAMA CİHAZI) , Giresun Alucra İlçe Devlet Hastanesi’ne 4 Adet DEFİBRİLLATÖR, DEFİBRİLLATÖR CİHAZI HARİCİ BİFAZİK OTOMATİK MONİTÖRLÜ 1 Adet NST (NON-STRES TEST)/KARDIOTOKOGRAF, MASA ÜSTÜ FETAL MONİTÖR / NST CİHAZI / FONO KARDİYO GRAM / EFM / KARDIOTOKOGRAF 1 Adet RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME, DİJİTAL PERİAPİKAL TAŞINABİLİR DİŞ RÖNTGEN SİSTEMİ 1 Adet DİŞ ÜNİTİ, ELEKTRİKLİ SONSUZ DİŞLİ DİŞ TEDAVİ VE MUAYENE SİSTEMİ
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasın müteakiben işe başlanacak olup, alıma konu cihazları 30 (otuz) takvim günü içerisinde çalışır vaziyette kurulumu tamamlanmış olarak teslim edecektir. Montaj gerektiren cihazların ise montajı yapılacak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 28100 Giresun
b) Tarihi ve saati:09.08.2017 – 11:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017/1 Sayılı genelgesi uyarınca, isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi olacaktır. İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca, teklif edilen cihazların da TİTUBB´da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Teklif edilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

2.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 11. maddesine göre radyasyon yayan cihazları sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485 belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca nihai hali verilen ve kullanıma sunulacak olan cihazların kalibrasyon ve kalite kontrol testlerinin, TS EN ISO / IEC 17020 “Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standartlarına göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşları tarafından yapıldığı belgelendirilecektir. Bu belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri teklif zarfı ile sunulacaktır.

3.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017/1 Sayılı genelgesi uyarınca İstekli tarafından teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “Satış Merkezi Yetki Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli sureti teklif zarfı ile sunulacaktır. Teklif edilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1.Üretici firma veya ithalatçı firma adına düzenlenmiş Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin noter onaylı sureti teklif dosyasında sunulacaktır. Teklif verilecek ürün Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekinde yer alan listede yer bulunmuyorsa üretici veya ithalatçı firma tarafından kapsam dışı olduğunu beyan eden yazı verilecektir.

2.Hızlı devreden yedek parça ve varsa sarf malzemelerinden ileriye dönük ihale tarihi itibariyle en az 10 (On) yıl geçerli olmak üzere döviz bazında parça fiyat listeleri ihale teklif zarfında verilecektir. Her bir cihaza ait parça fiyatları, cihazın teklif bedelinin % 200 ‘ünü geçmeyecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.Teklif edilen ürünlerin tanıtıcı broşürleri, katalogları vb. Türkçe olarak veya Türkçeye çevrilmiş noter onaylı tercümesi teklif zarfında sunulacaktır. CD Kataloglar ürünün orjinal firmasınca üretilmesi durumunda kabul edilecek olup, isteklilerce kopya edilen CD Kataloglar kabul edilmeyecektir. Bu kataloglar teknik şartnamedeki özellikleri açıklayacak nitelikte ve özellikte olmalıdır.

2.Teklif edilen malzemelerin “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” verilecektir. Bu belge isteklinin antetli kağıdına yazılmış, teknik şartnamedeki sıraya göre verilecek ve isteklinin yetkilisince imzalanacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi Teyyare Düzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 Giresun adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 28100 Giresun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?