(İHALE İLANI)

(İHALE İLANI)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1-Aşağıda bilgileri sunulan Giresun Üniversitesi birimlerindeki öğrenci kantinleri kuru mülkiyet olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllık kiraya verilecektir.

 

Kiraya Verilecek Taşınmazın:

 

İLİGiresunGiresunGiresunGiresun
İLÇESİEspiyeDereliGöreleGörele
MAHALLE/KÖYAdabük MahallesiDereliYeşil Tepe MahallesiKuşçulu Köyü
MEVKİİSaz
PAFTA/CİLT NOG41A05C4B/719K II/4F41C25A3A
ADA NO/SAYFA NO604/93014370/357103
PARSEL NO/SIRA NO1/11261
YÜZÖLÇÜMÜ (Tümü)3324 m23538 m22400 m26370  m2
HAZİNE PAYITam151/2400TamTam
CİNSİEspiye M.Y.O

Öğrenci Kantini

Dereli M.Y.O. Öğrenci KantiniGörele U.B.Y.O. Öğrenci KantiniGörele Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Kantini
NİTELİĞİ

(Kiralanacak Alan)

117 m2138 m222,74 m2135 m2
 1.Kısım2.Kısım3.Kısım4.Kısım

 

2-Taşınmazların tahmin edilen yıllık kira bedeli (KDV hariç);

 

Adı ve Kısa AçıklamasıKısımTutar (TL)
Espiye Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini1.Kısım18.750,00 TL
Dereli Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini2.Kısım  3.750,00 TL
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrenci Kantini3.Kısım  7.500,00 TL
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Kantini4.Kısım  7.750,00 TL

TL’dir.

 

3-İhale 18 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 14.00’ da Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

4-Kiraya verilecek yere ait şartname her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına 25,00 TL yatırmaları ve dekont karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

 

5-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine kadar kapalı zarf içersinde sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

 

1.1- İlk fiyat teklif mektubu ve cetveli (İdarece belirlenmiş örnek forma uygun)

 

1.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik fotokopisi,

 

1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

1.4-Vekaleten ihaleye katılma halinde,  noter tarafından vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösterir vekaletname ile ihaleye katılacak vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

1.5- Tahmin edilen yıllık kira Bedellerinin  %15’ i tutarındaki;

 

Adı ve Kısa açıklamasıKısımGeçici Teminat Tutarı 
Espiye Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini1.Kısım2.812,50 TL
Dereli Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini2.Kısım   562,50 TL
Görele Uygulamalı Bil. Yüksekokulu Öğrenci Kantini3.Kısım1.125,00 TL
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Kantini4.Kısım1.162,50 TL

 

TL geçici teminatın, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) aslı. (Birden fazla kısma teklif verilmesi halinde,  verilmesi gereken geçici teminat tutarı,   teklif verilen kısımlar için belirlenen teminat tutarlarının toplamı olmalıdır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

7-İstenen belgeler asıl veya noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olmalıdır.

8-İhale kısmi teklife açıktır.  Bir kısma teklif verileceği gibi birden fazla kısmada teklif verilebilir.

9-İlk teklifleri ve belgeleri geçerli olan istekliler; teklif verdikleri kısımlar için açık tekliflerini vermek üzere aşağıda belirtilen tarih ve saate ihale salonunda hazır bulunacaktır. Açık teklife katılmayan isteklinin ilk teklifi son teklif olarak kabul edilecektir.

 

Adı ve AçıklamasıTarih ve Saati
Espiye Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini18.09.2017 Pazartesi günü Saat: 14.30
Dereli Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini18.09.2017 Pazartesi günü Saat: 14.45
Görele Uygulamalı Bil. Yüksekokulu Öğrenci Kantini18.09.2017 Pazartesi günü Saat: 15.00
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Kantini18.09.2017 Pazartesi günü Saat: 15.15

 

İlan olunur.                       BASIN 2017/462

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?