İHALE İLANI

İHALE İLANI

PELET ( SIKIŞTIRILMIŞ TALAŞ) SATIN ALINACAKTIR

GİRESUN İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
PELET ( SIKIŞTIRILMIŞ TALAŞ) ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/453027

 

1-İdarenin

 1. a)Adresi:Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:323 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
 2. b)Telefon ve faks numarası:4542701000 – 4542701006
 3. c)Elektronik Posta Adresi:giresunkhb@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı:1 Kalem- Yakacak Alımı- Mal Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b)Teslim yerleri: Şebinkarahisar Devlet Hastanesi 2. Dereli Devlet Hastanesi 3. Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi 4. Bulancak Devlet Hastanesi 5. GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi 6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yukarıda belirtilen ilgili sağlık tesislerinin depolarına teslim yapılacaktır.
 3. c)Teslim tarihi:ilgili Sağlık Tesislerinin depo durumlarına göre teslim edecek olup, Stoker Yakıt Sisteminin mevcut olduğu ilgili sağlık tesislerinde sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır. Stoker Yakıt Sisteminin kurulu olmadığı ilgili sağlık tesisleri için ise yüklenici firma tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15(onbeş) gün içerisinde Stoker Yakıt Sistemi kurulacak, kazanlar çalışır hale getirilecek ve işe başlanacaktır. Mal/mallar teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtilen şartlarda İlgili sağlık tesislerinin sipariş yazılarına istinaden teslim edilecektir. İlgili sağlık tesisleri siparişlerini firmalardan çekmeden önce Genel Sekreterlik Stok Yönetim Biriminden onay alacak ve İlgili sağlık tesislerinin sipariş yazılarına istinaden yazının tebliğini takip eden 20 (yirmi) gün içerisinde yüklenici ilgili sağlık tesislerini depolarına teslimi gerçekleştirecektir. Malın/Malların teslimatı ilgili sağlık tesislerinin deposuna yapılacaktır. Sözleşmenin bitiş süresine 20 (yirmi) takvim günü kala ilgili sağlık tesisi tarafından sözleşme kaleminin kalan miktarlarına sipariş çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu duruma istinaden ilgili kalemlerin kalan miktarlarının tamamını malzemenin teslim edileceği sağlık tesisine bilgi vererek teslimatı yapacaktır.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer:Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi Teyyare Düzü Mah. Atatürk Bulvarı No:323- Giresun
 2. b)Tarihi ve saati:10.2017 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
 4. A) Pelet (Sıkıştırılmış Talaş) için teklif verecek istekliler:

1- İthalatçı ise,  İthalatçı Kayıt Belgesi .

2- Üretici ise, Uygunluk İzin Belgesi.

3- Dağıtıcı ise, herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve üreticiye ait üretimin yapıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Uygunluk İzin Belgesi.

4- Satıcı ise, herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ve üreticiye ait üretimin yapıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Uygunluk İzin Belgesi ve Yetkili Satıcı listesini ihale dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Resmi veya Özel Kurum veya kuruluşlara yapılan her türlü pelet (sıkıştırılmış talaş) alımı ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi Teyyare Düzü Mah. Atatürk Bulvarı No:323- Giresun adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi Teyyare Düzü Mah. Atatürk Bulvarı No:323- Giresun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BASIN 2017/ 483

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?