İHALE İLANI

İHALE İLANI

GİRESUN İLİ, DERELİ İLÇESİNDE PINARLAR, SÜLLÜ I, SÜLLÜ II VE ÇİFTELER TARİHİ KÖPRÜLERİNİN RESTORASYONU YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-10.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası:2017/544087
İşin Adı:Giresun İli, Dereli İlçesinde Pınarlar, Süllü I, Süllü Iı Ve Çifteler Tarihi Köprülerinin Restorasyonu Uygulama İşi
İhale Türü – Usulü:Yapım İşi – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi:KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310
b) Telefon ve faks numarası:4624555000 – 4622481383
c) Elektronik posta adresi:bol10@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.kgm.gov.tr
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Tarihi Köprü Restorasyon Uygulama İşi
b) Yapılacağı Yer:Giresun İli, Dereli İlçesinde Pınarlar, Süllü I, Süllü II Ve Çifteler Tarihi Köprüleri
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanır
ç) İşin süresi:800 (Sekizyüz) gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:Giresun İli, Dereli İlçesinde Pınarlar, Süllü I, Süllü II Ve Çifteler Tarihi Köprüleri
b) Tarihi ve saati:16.11.2017 – 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkar odasından ,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve /veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin için de bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliği odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1 Gerçek olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerinin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3 İdari Şartnamenin 10.maddesinin a,b,c,d,e,g ve i bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
4.1.4 Şekli ve içeri idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.5 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.6 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları ticaret sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen veya ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.1.8 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.3. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
4.3.1 İş Deneyim Belgeleri
İş deneyim olarak istekli teklif edilen bedelin %70 oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması zorunludur.
4.3.2 Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

A) Anahtar Teknik Personel
*1 adet Y. Mimar veya Mimar   (en az 5 yıl deneyimli)
Teknik Müdür olarak görev yapacak bu kişinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarı ile isteklinin bünyesinde bulunması zorunludur. Bu personelin deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren SSK onaylı belgeleri ile tevsik edilir.
Anahtar teknik personelin isteklinin bünyesinde çalışacağına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanname vermesi zorunludur. (standart form KTB 31/U, KTB 32/U, KTB 33/U)

B) Teknik Personel
*1 adet Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar veya Mimar (Şantiye Şefi )  ( En az 5 yıl deneyimli)
*1 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi Yardımcısı )   (En az 5 yıl deneyimli)
*1 adet Harita Teknikeri  (Topoğraf)  (En az 3 yıl deneyimli) dir.
Bu teknik elemanlardan ; Mimar ve İnşaat Mühendisi ihale ilan tarihinden önce en az beş yıl deneyimli olması zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce bu konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Harita Teknikeri veya Topoğraf ise en az üç yıl deneyimli olması yeterlidir.
Teknik Personeller için teknik personel taahhütnamesi verilmesi zorunludur.(KTB 45/U)
4.3.3 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
1. 1 adet Kırıcı Ekipmanlı Ekskavatör

2. 1 adet Damperli Kamyon  1 adet Vinç

3. 1 adet Taş kesme makinası

4. 1 adet Betoniyer ( Harç karma makinası)

5. 1 adet Kompresör (Kırıcı ve Delici Ekipmanı ile birlikte)

6. 1 adet Kaynak Makinası ve Ekipmanı

7.  1 adet 4” motopomp

8. 1 adet Vinç

Yukarıda belirtilen makinelerin işin süresi boyunca iş yerinde bulundurulması ve çalıştırılması zorundadır.
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak  I.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan esaslı onarım niteliğinde taş kemer köprü restorasyon uygulamaları kabul edilecek ve bunu kanıtlayan belgeleri (hak ediş raporları, ataşman vb.) sunmak zorundadırlar. İsteklilerin iş deneyim belgesi ile birlikte restorasyonunu yaptığı tarihi esere ilişkin yapının, tescil kararı ve Koruma Bölge Kurulu kararını da sunmaları zorunludur.
Mezuniyet Belgeleri Benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TL. (Dörtyüz Türk Lirası) karşılığı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (İhale Doküman Bedeli Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi İBAN NO: TR 22 000 1 002 534 392 540 335 021 hesabına yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir.

7.2 İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilir.
9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren. 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.     BASIN 2017/567

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?