İHALE İLANI

İHALE İLANI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1-Aşağıda bilgileri sunulan Giresun Üniversitesi Sahil Sosyal Eğitim Tesisleri içersindeki 2402 m²’lik, Restaurant, Müştemilat ve Açık alan kuru mülkiyet olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllık kiraya verilecektir.

 

Kiraya Verilecek Taşınmazın:

 

İLİGiresun
İLÇESİMerkez
MAHALLE/KÖYTeyyaredüzü
MEVKİİAtatürk Bulvarı
PAFTA/CİLT NOG40-B-7-C-1-C
ADA NO/SAYFA NO803
PARSEL NO/SIRA NO1
YÜZ ÖLÇÜMÜ (Tümü)5211 m²
HAZİNE PAYITam
CİNSİSahil Sosyal Eğitim Tesislerindeki  Restaurant, Müştemilat ve Açık Alan
NİTELİĞİ (Kiralanacak alan)2402 m²

 

2-Taşınmazların tahmin edilen ilk yıl kira bedeli (KDV hariç); 126.000,00 TL dir.

 

3-İhale 15/05/2017 Pazartesi günü saat 14.00’ da Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

4-Kiraya verilecek yere ait şartname her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına 25,00 TL yatırmaları ve dekont karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

 

5-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine kadar kapalı zarf içersinde sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi İçin Gerekli Belgeler;

 

1.1- İlk fiyat teklif mektubu ve cetveli (İdarece belirlenmiş örnek forma uygun)

 

1.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik fotokopisi,

 

1.3-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

1.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

1.5-Vekaleten ihaleye katılma halinde,  noter tarafından vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösterir vekaletname ile ihaleye katılacak vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

1.6- Tahmin edilen yıllık kira Bedelinin   %15’ i tutarındaki 18.900,00 TL geçici teminatın, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) aslı ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

7-İstenen belgeler asıl veya noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olacaktır.

 

İlan olunur.                       BASIN 2017/ 226

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?