İHALE İLANI

İHALE İLANI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

1-Aşağıda bilgileri sunulan Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrenci kantini kuru mülkiyet olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllık kiraya verilecektir.

 

Kiraya Verilecek Taşınmazın:

 

İLİGiresun
İLÇESİAlucra
MAHALLE/KÖYBaba Pınar
MEVKİİ
PAFTA/CİLT NO1/7
ADA NO/SAYFA NO1237
PARSEL NO/SIRA NO57
YÜZÖLÇÜMÜ (Tümü)5276 m2
HAZİNE PAYI——
CİNSİAlucra Turan Bulutçu M.Y.O

Öğrenci Kantini

NİTELİĞİ

(Kiralanacak Alan)

255 m2

 

 

2-Taşınmazların tahmin edilen yıllık kira bedeli (KDV hariç); 2.500,00 TL’dir.

3-İhale 16 Mart 2018 Cuma günü saat 14.00’ da Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Kiraya verilecek yere ait şartname her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına 25,00 TL yatırmaları ve dekont karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

5-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine kadar kapalı zarf içersinde sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

1.1- İlk fiyat teklif mektubu ve cetveli (İdarece belirlenmiş örnek forma uygun) 

1.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik fotokopisi, 

1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4-Vekaleten ihaleye katılma halinde,  noter tarafından vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösterir vekaletname ile ihaleye katılacak vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.5- Tahmin edilen yıllık kira Bedellerinin  %15’ i tutarındaki; 375,00 TL geçici teminatın, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) aslı. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

7-İstenen belgeler asıl veya noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olmalıdır.

İlan olunur.           BASIN 2018/ 87- 13

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar