İHALE İLANI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

1-Aşağıda bilgileri sunulan Giresun Üniversitesi Sahil Sosyal Eğitim Tesisleri içerisindeki 2079,07 m²’lik, Restaurant, Kafe, Organizasyon vb. hizmetleri sunma alanı ile 1516 m² Konaklama (otel, öğrenci evi vb.)  Alanı  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıllık kiraya verilecektir.

 

 

Kiraya Verilecek Taşınmazların:

 I KISIMII KISIM
İLİGiresunGiresun
İLÇESİMerkezMerkez
MAHALLE/KÖYTeyyaredüzüTeyyaredüzü
MEVKİİAksen Sema Küçük SokakAksen Sema Küçük Sokak
PAFTA/CİLT NO26-28726-287
ADA NO/SAYFA NO803803
PARSEL NO/SIRA NO11
YÜZ ÖLÇÜMÜ m² (Tümü)5211 m²5211 m²
MÜLKİYET DURUMU(Hazine/ Üniversite)HazineHazine
KİRALANMA AMACI ( Kantin/ Kafeterya/ Diğer)Restaurant, Kafe,  Organizasyon,vb. hizmeti sunmak üzere düzenlenmesiKonaklama (otel, öğrenci evi, vb) hizmeti sunmak üzere düzenlenmesi.
KİRALANACAK ALAN m² (kapalı / Açık )2079,07 (Açık-Kapalı Alan)1516 ( Açık-Kapalı alan)

 

2-Taşınmazların tahmin edilen ilk yıl kira bedeli (KDV hariç);

 

ADI VE KISA AÇIKLAMASIKISIMTUTAR (₺)
Restaurant, Kafe, Organizasyon hizmeti alanıI83.000,00
Konaklama alanıII60.520,00

 

 

3- İhale 2 Ekim  2020  Cuma günü saat 14.00’ da Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

4- Kiraya verilecek yere ait şartname her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına 50,00 TL yatırmaları ve dekont karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

 

5- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

7- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

 

       a- İlk Fiyat Teklif Mektubu (idarece belirlenmiş örnek forma uygun)

 

       b- Gerçek kişilerin T.C. kimlik fotokopisi,

 

       c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

c.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

       ç- Vekaleten ihaleye katılma halinde,  noter tarafından vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösterir vekaletname ile ihaleye katılacak vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

       d- Tahmin edilen yıllık kira bedellerinin %15’i tutarındaki;

 

ADI VE KISA AÇIKLAMASIKISIMGEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (₺)
Restaurant, Kafe, Organizasyon hizmeti alanıI12.450,00
Konaklama alanıII  9.078,00

 

Geçici Teminatın Kurumumuz (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu) hesabına yatırıldığına dair dekont aslı veya herhangi bir bankadan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) aslı.

 

Birden fazla kısma teklif verilmesi halinde,  verilmesi gereken geçici teminat tutarı,  teklif verilen kısımlar için belirlenen teminat tutarlarının toplamı olmalıdır.

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.

 

8- İhale kısmi teklife açıktır.  Bir kısma teklif verileceği gibi birden fazla kısmada teklif verilebilir.

 

9- İlk Teklifleri ve belgeleri geçerli olan istekliler; Teklif verdikleri kısım/kısımlar için Açık Tekliflerini vermek üzere aşağıda belirtilen tarih ve saate ihale salonunda hazır bulunacaktır. Açık Teklife katılmayan isteklinin İlk teklifi son teklif olarak kabul edilecektir.

 

ADI VE KISA AÇIKLAMASIKISIMTARİH VE SAATİ
Restaurant, Kafe, Organizasyon hizmeti alanıI02/10/2020-14.30
Konaklama alanıII02/10/2020- 14.45

 

10- İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür onaylı olacaktır.

 

 

İlan olunur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?