İHALE İLANI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1-Aşağıda bilgileri sunulan Giresun Üniversitesi Sahil Sosyal Eğitim Tesisleri içerisindeki 2402 m²’lik, Restaurant, Müştemilat ve Açık alan kuru mülkiyet olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıllık kiraya verilecektir.

 

Kiraya Verilecek Taşınmazın:

 

İLİGiresun
İLÇESİMerkez
MAHALLE/KÖYTeyyaredüzü
MEVKİİAtatürk Bulvarı
PAFTA/CİLT NOG40-B-7-C-1-C
ADA NO/SAYFA NO803
PARSEL NO/SIRA NO1
YÜZ ÖLÇÜMÜ (Tümü)5211 m²
HAZİNE PAYITam
CİNSİSahil Sosyal Eğitim Tesislerindeki Restaurant, Müştemilat ve Açık Alan
NİTELİĞİ (Kiralanacak alan)2402 m²

 

2-Taşınmazların tahmin edilen ilk yıl kira bedeli (KDV hariç); 163.000,00 TL dir.

 

3-İhale 21/05/2019 Salı günü saat 14.00’ da Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

4-Kiraya verilecek yere ait şartname her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına 25,00 TL yatırmaları ve dekont karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

 

5-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi İçin Gerekli Belgeler;

 

1.1- İlk fiyat teklif mektubu ve cetveli (İdarece belirlenmiş örnek forma uygun)

 

1.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik fotokopisi,

 

1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

  1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

1.4-Vekaleten ihaleye katılma halinde,  noter tarafından vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösterir vekaletname ile ihaleye katılacak vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

1.5- Tahmin edilen yıllık kira Bedelinin   %15’ i tutarındaki 24.450,00 TL geçici teminatın, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) aslı ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

 

1.6- Faaliyet Belgesi: 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Kantincilik veya restaurant veya lokantacılık veya pastacılık  alanında alınmış, Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesi veya  Kalfalık  Belgesi veya Kurs Bitirme Belgesi  veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi  (Sunulacak Belge Meslek Odası Faaliyet Belgesi  ise Konusu; Kantinlerin Faaliyetleri  veya Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri veya  Pastanelerin ve Tatlıcıların Faaliyeti veya Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum Faaliyeti veya Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost,vb.) Tarafından  Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olmalıdır.)

 

 

7-İstenen belgeler asıl veya noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olacaktır.

 

İlan olunur.

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar