İLAN GİRESUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN GİRESUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI (BAĞIMSIZ BÖLÜMLER)
SIRA NOMAHALLESİADAPARSELANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ (M²)ARSA PAYIBAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİTAPU TÜRÜBLOK NOBULUNDUĞU KATTAPUDAKİ  BAĞIMSIZ BÖLÜM NOFİİLİ KAPI    NOMİMARİ PROJE  ALANI               ( BRÜT M²)DAİRE TİPİFİİLİ DURUMUTAHMİNİ BEDEL               (TL)GEÇİCİ TEMİNAT             (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Nizamiye1317134490,5717/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti542331013+1Dolu160.000,0016.000,006.04.202109:00
2Nizamiye1317134490,5722/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti542441183+1Dolu180.000,0018.000,006.04.202109:20
3Nizamiye1317134490,5717/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti543661023+1Boş170.000,0017.000,006.04.202109:40
4Nizamiye1317134490,5717/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti543771013+1Dolu170.000,0017.000,006.04.202110:00
5Nizamiye1317134490,5716/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti54399993+1Dolu170.000,0017.000,006.04.202110:20
6Nizamiye1317134490,5717/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti54410101023+1Boş180.000,0018.000,006.04.202110:40
7Nizamiye1317134490,5717/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti54411111013+1Dolu180.000,0018.000,006.04.202111:00
8Nizamiye1317134490,5722/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti54412121183+1Dolu200.000,0020.000,006.04.202111:20
9Nizamiye1317134490,5716/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti5441313993+1Dolu180.000,0018.000,006.04.202111:40
10Nizamiye1317134490,5722/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti54516161183+1Dolu200.000,0020.000,006.04.202113:00
11Nizamiye1317134490,5717/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti54618181023+1Dolu170.000,0017.000,006.04.202113:20
12Nizamiye1317134490,5717/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti54619191013+1Dolu170.000,0017.000,006.04.202113:40
13Nizamiye1317134490,5722/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti54620201183+1Dolu190.000,0019.000,006.04.202114:00
14Nizamiye1317134490,5716/500Arsalı 9 Katlı Kargir Apt.Kat Mülkiyeti5462121993+1Dolu170.000,0017.000,006.04.202114:20
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra NoİliİlçesiMahalle/Köyİmar DurumuCinsiAdaParselYüzölçümü (m²)Hazine Hissesi (m²)Tahmin Edilen Bedel (TL)Geç. Teminat Miktarı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1GiresunMerkezÇıtlakkaleKonut AlanıArsa8434844,81Tam31.142,959.000,006.04.202114:40
2GiresunMerkezÇıtlakkaleKonut AlanıArsa8434525,86Tam17.972,705.000,006.04.202115:00
3GiresunMerkezÜlperİmarsızArsa1491150,76Tam5.000,001.500,006.04.202115:20
Yukarıda nitelikleri belirtilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin) ve taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte ;Hükümet Konağı C Blok Kat:3  adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) katında hizmet vermekte olan Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
1-İhaleye Katılacak İsteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         d) Vekaleten  ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi ibraz etmeleri (Vekaletnamede, vekil olunan adına taşınmaz alım – satımına vekil edildiğine dair ibarenin olması aranacaktır. ) gerekmektedir.
e) Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları, geçici teminat olarak;
-Tedavüldeki Türk Parası,
-Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçiçi Teminat Mektubunun kamu konutunun ada-parsel bilgisini, bağımsız bölüm numarasını içermesi, ayrıca süresiz, limit içi olması gerekir.)
-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış   değerleri esas alınır.),
-Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ve geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşları;  teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabileceklerdir.
f) İşin gereğine göre Milli Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2021) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
2- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler.
3- İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi, bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
4- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklif veren isteklisine bildirilir.
5- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
6- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi durumunda, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde  İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
7- İdarelerince, boş olarak bildirilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin), ilan tarihi ile ihale tarihi arasında tahsis edilmeleri halinde bu durumdaki konutların ihaleleri yapılmayacaktır.
8- Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler) ve taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
9- Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler) ve taşınmazlar  KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
10- İhaleye iştirak edecek isteklilerin, COVİD-19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
11- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
12- Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve  ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
13- Posta yolu ile verilecek tekliflerde meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
14- Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
15- Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde  taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
16- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve ücretsiz olarak alınabilir.
17- Bu ilana https://giresun.csb.gov.tr adresinden (duyurular kısmından) ulaşılabileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden  de ögrenilebilir.
İrtibat Tel: (0 454 ) 215 75 45 /176 (Dahili)
İLAN OLUNUR.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar