ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GİRESUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GİRESUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Isınma Amaçlı Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/444851
1-İdarenin
a) Adresi :ÇITLAKKALE MH. ATATÜRK BULVARI 284 28129
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4542153171 – 4542151670
c) Elektronik Posta Adresi :mutluhankurt@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :75.000 Kg. Isınma Amaçlı Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Bulancak Orman İşletme Şeflikleri İdare binası
kömür deposu ve Kulakkaya Orman İşletme Şefliği,
Yazlık iş merkezi binasıdır.
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 20(Yirmi) takvim
günü içinde ısınma amaçlı kömürün teslimi
yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Giresun Orman İşletme Müdürlüğü, Çıtlakkale
Mahallesi,Atatürk Bulvarı No:135 GİRESUN
b) Tarihi ve saati :24.09.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İthalatçılar İthalatçı kayıt belgesi,
b) Dağıtıcılar Herhangi bir İlden alınmış Dağıtıcı kayıt belgesi,
c) Satıcılar ise herhangi bir İlden alınmış Katı yakıt satıcısı kayıt belgesini ihale kapsamında sunacaktır.
İhaleyi kazanan yüklenici sözleşme kapsamında ise;
a) Teslim edilecek kömürün millileştirilmesi esnasında yetkilendirilmiş laboratuvarlardan alınmış “Kömür Numune Analiz Raporu” ( aslı veya noter tasdikli sureti) ibraz edecektir.
b) Teslim edilecek kömüre ait;
– İthalatçı ise; Katı yakıt satış izin belgesi ile Katı yakıt satıcısı kayıt belgesini,
-Satıcı ise; Katı Yakıt Satıcısı kayıt Belgesi ile vereceği kömürün ithalatçısının Katı yakıt satış izin belgesinin ekinde isminin yer aldığı belgeyi,
-Dağıtıcı ise; Dağıtıcı kayıt belgesi ile vereceği kömürün ithalatçısının Katı yakıt satış izin belgesinin ekinde isminin yer aldığı belgeyi İdareye ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Orman İşletme Müdürlüğü İhale Bürosu,Çıtlakkale Mahallesi,Atatürk Bulvarı No:135 GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar