İSLAMİYET’İN DOĞUŞU

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU

Arap Yarımadası, Asya kıtasının güneybatısında, doğusunda Basra Körfezi, batsın da Kızıldeniz, güneyinde Umman Denizi, kuzeyinde Suriye ve Filistin çölleri ile kaplı yarımadadır. İslamiyet’in doğuşu sırasında Orta Doğu’daki en güçlü devlet Bizans İmparatorluğuydu. BİZANS dan sonra bölgenin en güçlü devleti SASANİLERDİ. Arabistan’da İslamiyet’in yayılmasından önceki döneme Cahiliye denir. Arabistan en önemli bölgesi olan Hicaz’da; kabileler tarafından yönetilen şehir devletleri bulunuyordu. Mekke’de büyük putların saklandığı dinsel merkez olan Kabe’de bulunmaktaydı.

İslamiyet öncesi dönemde Arabistan’da en yaygın inanış putperestlikti. Bunun yanında Hıristiyan, Musevi ve Hanifler ( Hz. İbrahim’e inananlar ) bulunmaktaydı. Sürekli savaşan Araplar, haram ayı denilen aylarda savaşmazlardı; kurdukları panayırlarda eğlenceler, yarışmalar düzenler, ticaret yaparlardı. Arap yarımadasında yaşayan halk Bedevi ve Medeni olarak iki şekilde ele alınır. Bedeviler; Çöllerde çadır kurarak yaşayan göçebe halktır. Medeniler; Şehirlerde yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimdir.

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de doğdu. Ahlakı ve güvenirliğinden dolayı kendisine Muhammed-ül Emin ( güvenilir kişi ) denilmiştir. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğinden önce dedesi Abdul Muttalib’in sonra da Ebu Talibin yanında yetişmiştir. Gençliğinde çobanlık yapmış ve ticaretle uğraşmıştır. 25 yaşına geldiğinde ticari işlerini yürüttüğü Hz. Hatice ile evlenmiştir. Hz. Muhammed, Mekkelilerin yaşam biçimlerini beğenmiyor, yapılan haksızlıklara, içki içmeye, putlara tapmaya karşı çıkıyordu. Bu nedenle sık sık Mekke yakınlarındaki HİRA Mağarasına gidiyordu. 40 yaşında HİRA Mağarası’nda ilk Vahinin gelmesi ile peygamber olmuştur. ( 610)

İslamiyet’i ilk kabul eden eşi Hz. Hatice oldu, daha sonra amcasının oğlu Hz. Ali, Azatlısı Zeyd ve yakın arkadaşı Hz. Ebubekir ( Azatlı azat olmuş köle veya cariyeler) İslamiyet’i kabul ettiler. Bunlar ilk Müslümanlardır. Eşitliği savunan İslamiyet’i gizlice yaymaya çalışınca Mekke ileri gelenlerinden tepki görmeye başladı. Bunu üzerine Medine’ye Hicret etti (622). Hicret Olayı ile; İslam Devletinin temelleri atıldı. Müslümanlar, Mekkelilerin baskısından kurtularak dinlerini serbestçe yaşayabilecekleri bir ortama kavuştular. İslamiyet’in yayılması hızlandı. Hicri Takvimin de başlangıç tarihi olarak kabul edildi. Hicret olayından sonra Müslümanlarla Mekkeliler arasında bazı savaşlar oldu. Bu savaşların en önemlileri Bedir, UHUT ve Hendek savaşlarıdır. Bedir Savaşı (624): Müslümanların ilk büyük zaferi olmuştur. Hz. Muhammet’in Arap Yarımadası’ndaki otoritesi artmıştır. UHUT Savaşı (625): Bedir’in intikamını almak için tekrar saldıran Mekkeliler, Müslümanları yenmelerine rağmen kesin sonuç alamamışlardır. Hendek Savaşı (627): Müslümanlara kesin darbeyi indirmek için büyük bir kuvvetle Medine’ye saldıran Mekkeliler, Müslümanların varlığını resmen tanımış oldular.

Bir yıl sonra 628 yılında Mekkeliler ve Medineli Müslümanlar arasında birbirlerine saldırmamalarını içeren HUDEYBİYE Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Mekkeliler, Müslümanların varlığını resmen tanımış oldular. HUDEYBİYE Antlaşması maddelerinin Mekkeliler tarafından ihlal edilmesi üzerine Müslümanlar harekete geçtiler. 630 yılında Mekke, Müslümanların eline geçti ve KABE putlardan temizlendi. Hz. Muhammet’in 632 yılında vefatından sonra Dört Halife Devri başladı. Halifeler seçimle iş başına gelmişlerdir.

Dört Halife Devri (632-661)

1.Hz Ebubekir

  1. Hz. Ömer
  2. Hz. Osman
  3. Hz. Ali

Hz. Muhammed’den sonra yerine geçenlere halife denir. Hz. Ebubekir Dönemi Hz. Muhammed’in vefatıyla Arap Yarımadası’nda ortaya çıkan yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır. ECNADİN Savaşı, 30 Temmuz 634 tarihinde Bizans İmparatorluğu ve Dört Halife ordusu arasındaki gerçekleşen ilk büyük çaplı savaştır. Savaşın sonucu Müslümanların kesin zaferidir. Kur’an-ı Kerim’i ezbere bilenlerin şehit düşmesi üzerine, Kur’an ayetleri toplanarak kitap haline getirilmiştir.

  1. ÖMER DÖNEMİ

Ülke yönetimi Düzenli ordu Kadılık Beytü’l Mal Hicri Takvim Divan-ı Cund (bütçe) Sınırların genişlemesiyle birlikte ülke, yönetim birimlerine ayrılarak vali atamaları gerçekleştirilmiştir. İslam Devleti’nde ilk düzenli ordu ve askeri amaçlı ordugah şehirleri ile askeri amaçlı Divan-ı Cund kurulmuştur. İlk kez adli örgüt kurulmuş ve illere adalet işleri için Kadılar tayin edilmiştir. Beytül Mal (bütçe ) oluşturulup, düzenli vergi sistemi kurulmuştur. İlk kez günlük yaşamı kolaylaştırıp, ticareti geliştirmek için Hicri Takvim uygulamaya konulmuştur

  1. OSMAN DÖNEMİ

İlk donanmanın Türklerle ilk mücadelenin Kur’an-ı Kerim’in oluşturulması yaşanması çoğaltılması Muaviye’nin girişimleriyle ilk donanma oluşturulmuş ve Bizans yenilgiye uğratılmıştır. İran’daki fetihler sürdürülmüş, Horasan alınmış ve böylece Türklerle komşu olunmuştur. İslamiyet’in geniş alanlara yayılması, Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması gereğini ortaya çıkarmış ve Kur’an el yazması olarak çoğaltılıp illere gönderilmiştir.

  1. ALİ DÖNEMİ

Cemel (Deve) Sıffin Savaşı ilk siyasal bölünme olayı Hakem Olayı Şii, Emevi, Harici Hz. Osman’ın katillerinin yakalanmasında yavaş davrandığı gerekçesiyle Hz. Ayşe ve Hz. Ali arasında Cemel Savaşı gerçekleşmiştir. Hz. Ali ve Muaviye arasında Sıffin Savaşı gerçekleşmiş, sonunda halifenin kim olacağını belirlemek için Hakem Olayı yaşanmıştır. Hakem Olayının ardından Müslümanlar; Şii, Emevi, Harici olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Hz. Ali’nin Hariciler tarafından öldürülmesiyle Dört Halife Devri sona ermişti Bundan sonraki dönem KIRALLIK şeklinde anıla bilir taht babadan oğula geçmeye başlamıştır.

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (s.a.v) 610 yılı ramazan ayının Kadir Gecesi indirilmeye başlamıştır. “Muhakkak ki biz onu kadir gecesi indirdik” (Kadir suresi, 1. ayet) Hıra Mağara’sında başlayan vahiyle Alak suresinin ilk beş ayeti indirilmiştir. Tamamı vahiylerden oluşan Kur’an-ı Kerim’in ayet ve sureler halinde parça, parça indirilmesi 23 yıllık bir zamanı kapsar. “Biz Kur’an’ı insanlara dura dura okusun diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik” (İsra suresi, 106. ayet). 23 yıl süren Kuran’ın indirilme sürecinin yaklaşık olarak 12 yılı Mekke dönemi 11 yılı da Medine döneminde gerçekleşmiştir. Mekke döneminde nazil olan ayetler daha çok başta tevhit olmak üzere inanç esasları, ölüm, hayat, cennet, cehennem ve kıyamet gibi konuları ele alır. Medine döneminde ise ibadetler, insanlar arası ilişkiler, toplumsal düzenlemeler ve ahlaki kurallarla ilgili konular ele alınır. Kuran’ın parça parça indirilmesi, ezberlenmesini, yazılmasını, emir ve yasaklarının kavranıp yaşanmasını kolaylaştırmıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar