KARADENİZ’DE GİRİŞİMCİLİK

KARADENİZ’DE GİRİŞİMCİLİK

Karadeniz Bölgesi, geniş bir coğrafya olmakla birlikte aynı zamanda Samsun, Trabzon gibi metropol illere sahip olmakla beraber bunların dışında yüzer bin iki yüzer yüz binli küçük ilerlide bünyesinde barındıran bir coğrafya, ortak birçok benzer özellikleri olmakla beraber bazen iller bazında bazen de aynı ilin ilçeleri bazında farklılıklar gösteren bir bölge.

Ortak özelliklerinden bir tanesi ve bu çalışmanın da önemini gösteren bir tanesi bölgenin Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren 100 yıla yakın bir süre içinde sürekli dışarıya göç veriyor olması bölge illerin temel özelliklerindendir. Bu bölge aynı zamanda dışarıdan göç de alıyor fakat dışarıdan aldığı göçe karşı dışarıya verdiği göç daha yüksek dolayısıyla coğrafyanın kendi yerli nüfusunda hızlı bir azalma ancak çeşitli pazar boşluklarının, üretim boşluklarının, üretim süreçlerinin yarattığı etkilerle gerek ülke dışında, komşu ülkelerden; Gürcistan’dan Ermenistan’dan, Azerbaycan’dan gelen nüfus gerekse çevre bölge illerinden gelen nüfusla coğrafya illeri dinamik değişken bir yapı arz ediyor. Bununla beraber coğrafyanın başka bir özelliği aslında Osmanlı Dönemi’nde geçmiş çağlarda özellikle ticaret yoları Karadeniz Bölgesi ve kuzey ülkeleri ile bağlantı limanları olması bakımından Trabzon önemli bir geçit ve liman ili Trabzon’dan sonra Samsun bu özelliği taşıyor.

Giresun, Samsun ve Trabzon arasında yüzyıllarca hızlı bir gelişme gösterememiş, hızla büyüyememiş bir şehir ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren fındık tarımının başlaması fındığın teşviki ile kaza olan Giresun gelişme sağlamış. Belli bir varlığının oluşması gözlenebilir bununla beraber Cumhuriyet’in kuruluşu ile yeniden Giresun bir il merkezi olarak önceleri yatırım gelişimi ile yatırım gelişme trendini yakalamış. Ancak daha sonraki süreçte 1980’ler sonraki süreçte öz eleştirmeler nedeniyle bölgenin oluşum koşullarının zorluğu tüketici piyasalarına uzaklığı, hammadde piyasalarına uzaklığı gibi etkenlerle bölgede bir endelizasyon ve hızlı bir nüfus azalışı, hızlı bir nüfus gücü yeniden belirgin hale gelmiş olduğu görünüyor.

2000’li yıllarda bütün illerde üniversitelerin açılıyor olması üniversiteye kavuşuluyor olması Giresun’da yeni bir avantajın göstergesi haline gelmiştir. Buda üniversitede 30.000’e yakın öğrencisi 2.000’e yakın akademi ve idari personeli ile küçük bir il olan Giresun için önemli bir potansiyel olduğu söylenebilir. 30000’lik öğrenci nüfusunun 10.000-14.000’lik bir kısmı ilçelere dağılmış olmakla beraber 20.000’e yakın bir kesimde önemli bir kesim önemli bir çalışan potansiyeli 100.000-107.000 nüfuslu Giresun ili için önemli bir potansiyel olarak altı çizilebileceği söylenilebilir. Bununla beraber yine Giresun ilinin özgülünde düşündüğümüzde bu denence de geçmiş girişimcilik kültürü geçmişten günümüze kadar geçen süreçte dünya çapında ülke çapında ses getiren büyük gelişmelere imza atmış.

Giresunluların varlığı yine verilere göre baktığımızda 430.000’i Giresun il sınırlarında yaşayan 1.000.000’dan fazla Giresun dışında önemli bir kesimi İstanbul Ankara gibi kentlerde olmakla beraber Giresun dışarıya çok fazla göç veren bir şehirdir.

Gelişen ve kalkınma gösteren yeri trend büyüme trendin de 15 yıl önce endüstriyel kalkınma sanayi kalkınma ele alınırken artık günümüzde özellikle endüstri 4,0 dediğimiz yeni endüstrileşme veya 4. sanayi devrimi dediğimiz süreçte artık bilinen klasik geleneksel sanayi ve kalkınma modelleri yerine özellikle dijital bilişim, iletişim gibi sektörlerin ve siber tekniklerin ön plana çıktığı bir süreci yasamaktayız.

Giresun da bunun özellikle büyük bir üniversitenin çok güçlü bir öğrenci potansiyeline sahip üniversitenin ve önemli bir genç nüfusun varlığıyla avantaja dönüştürülmesi mümkündür. Diğer taraftan yörenin doğal kaynakları, yer altı ve yerüstü kaynakları, yeşilliği, dereleri, fındığı kendine özgün ürünleriyle birlikte bütün bunlar markalaşma gerek bölgesel pazarlara gerekse küresel pazarlara hitap etme bakımından bu alt yapı bir avantaj gibi kullanılabilir. Diğer yandan özellikle yüzyıl boyunca gene nüfusun bölge dışına taşınması, bölge dışına göçü ve bölge dışında yaşayan diasporanın edindiği bilgi, tecrübe, mesleki birikimi, üretim birikimi ve bölgesel bağlılıkları yeniden bir avantaja dönüştürülebilir.

Üniversite şehri olması hesabıyla 1.000’e yakın ülke dışından gelen gencin Giresun ili sınırlarında çok çeşitli sektörlerle kendini, tecrübelerini, birikimleri, sermaye katkılarıyla birlikte yatırım olanaklarına dönüştürülebilir. Üniversitede eğitim gören öğrencilerin özellikle tasarım, bilişim, yazılım alanlarındaki eğilimleri bölgeyle sınırlı tutulmayıp artık bu süreçte gerek bölge dışına gerekse küresel piyasalara açılacak şekilde bir yazılım ve tasarım sektörünün geliştirilmesi sağlanabilir.

Bunun gibi faktörlerin araştırılmasını da kapsaya bilecek bir ekosistem analizi bu anketlerle, uzmanların görüşlerinin alınmasıyla, bölgedeki uzman kurumların verilerine başvurulmasıyla; DOKA, DOKAP, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi kurumların verilerinden yaralanarak bir ekosistem analizi yapılabilir.

Ekosistem analizinde fırsatlar, avantajlar, dezavantajlar gibi bir slot analizi yöntemi geliştirile bilir. Bütün bunlarla birlikte bütün bu verilerin analizi ve yorumuyla yine fırsata dönüştürülebilecek çözüm önerileri birlikte harmanlandığında ulaşılacak sentezle bölgede gerek yerli nüfusun gerekse ülke dışından gelen genç nüfusun aynı zamanda da il dışında Giresun’la bağları bulunan nüfusun hem Pazar potansiyelinin hem yatırım potansiyelinin birlikte ele alınabileceği bir analiz ve çözüm önerileriyle başarılı bir çalışmanın geliştirilebilmesi mümkündür.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?