KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

Giresun İl Özel İdaresi Yakacak Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası :2019/495613
1-İdarenin
a) Adresi :Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah.Mehmet İzmen
Cad.No:158 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4542157571 – 4542157508
c) Elektronik Posta Adresi :ozelidare@giresun.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :75 Ton Portakal Kömür,45 Ton Fındık Kömür,60 Ton
Fındık Kabuğu, 205 Ton Pelet (Sıkıştırılmış Talaş)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı
Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli,
Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap,
Tirebolu, Piraziz, Şebinkarahisar, Yağlıdere İlçeleri
Özel İdare Hizmet Binaları ile Kaymakam Evleri
c) Teslim tarihi :Satın alınan yakacak maddeleri idare tarafından
verilecek listeye göre,yüklenici sözleşmeyi
imzaladığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde dağıtım
işini tamamlayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen
Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale
Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN
b) Tarihi ve saati :05.11.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:İhaleye katılacak olan isteklinin; yakıtın üretiminin yapıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilmiş “Uygunluk İzin Belgesi” (Pelet/Biyokütle Satış İzin Belgesi) ni ve ekindeki TS EN ISO 17225-2 Katı Biyoyakıtlar-Yakıt Özellikleri ve sınıfları-Bölüm 2:sınıflandırılmış ahşap peletler (ISO 17225-2-2014) Standartını sağladığına dair TSE belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif zarfı içinde sunmak zorundadır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?