Kurultay, için kimler gidiyor?

Kurultay, için kimler gidiyor?

MHP kurultayına Giresun’dan büyük ilgi olduğu öğrenildi.Partinin marka isimleri tek tek kurultay çağrısı yaparken,partinin efsane isimlerinden Önal “Giresun’da büyük hazırlık var..300 ile 750 kişi arasında ülkücü kendi araçlarıyla kurultay için hazırlık yapıyor..Galiba salonda izdiham olur.”dedi.

MHP Gi­re­sun eski Mil­let­ve­ki­li Murat Özkan, ku­rul­ta­yın hafta sonu ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek tüm ül­kü­cü­le­ri An­ka­ra’ya davet etti

Özkan; “Mah­ke­me ka­ra­rı or­ta­da­dır..Ku­rul­tay için mah­ke­me bir he­ye­te yetki ver­miş­tir..Bu yetki yasal ola­rak devam et­mek­te­dir. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ve­re­ce­ği ka­ra­rı bek­le­mek için bir yasal zo­run­lu­luk ol­ma­dı­ğı,hu­kuk­çu­lar­ca or­ta­ya ko­nul­muş­tur..Sayın Ak­şe­ner ve sayın Ümit Özdağ başta olmak üzere tüm Genel Baş­kan aday­la­rı ,ku­rul­ta­ya ka­tıl­ma ka­ra­rı al­mış­lar­dır..De­le­ge­ler zaten çok yoğun ilgi gös­ter­mek­te­dir­ler..

Ben ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın orada ola­ca­ğı­nı gö­rü­yo­rum.Ku­rul­tay­lar de­mok­ra­si­nin özü­dür.. Par­ti­le­ri de­mok­ra­tik re­ka­bet an­la­yı­şı bü­yü­tür.O yüz­den bu ku­rul­tay tüm dün­ya­ya mesaj ola­cak­tır” diye ko­nuş­tu.

ÖNAL: EN 300 KİŞİYİ BULUR

MHP’nin ef­sa­ne isim­le­rin­den İbra­him Önal ise; Gi­re­sun’dan ilçe teş­ki­lat­la­rı­nın büyük bö­lü­mü ile kadın kol­la­rı ve yak­la­şık 500 ci­va­rın­da emek­tar ül­kü­cü­nün ku­rul­tay için yola çı­ka­ca­ğı­nı be­lir­te­rek; “Eski il baş­kan­la­rı,mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı,il ,ilçe eski ida­re­ci­le­ri­nin çoğu gi­di­yor…Bu ku­rul­ta­yı artık kimse en­gel­le­ye­mez…Sa­de­ce 548 de­le­ge me­se­le­si ol­ma­dı­ğı­nı her­kes hafta sonu gö­recek.Bence salon bu kadar in­sa­nı almaz..Belki Gi­re­sun he­ye­ti du­ru­ma göre 750 ile 1000 kişi de ola­bi­lir” dedi.

ÖZDEMİR

FA­CE­BO­OK’TAN

SES­LENDİ

Bu arada Gi­re­sun eski mil­let­ve­ki­li Ergun Öz­de­mir, tüm par­ti­li­le­ri ku­rul­ta­ya davet etti.Öz­de­mir; “MHP’ deki 55 se­ne­lik mü­ca­de­le­min so­nun­da bu­gün­kü­le­rin Ağa­be­yi ola­rak şunu be­lirt­mek is­te­rim ki;Bu kong­re Par­ti­min de Ül­ke­min de var olma mü­ca­de­le­si­dir.

Baş­kan Aday­la­rı­nın hepsi çok de­ğer­li ve ye­te­nek­li yö­ne­ti­ci­ler ama Ül­kü­cü mü­ca­de­le­siy­le,Tec­rü­be­siy­le mil­le­ti­mi­zin ona sev­gi­siy­le MHP’yi ve Ül­ke­mi­zin ay­dın­lık gün­le­re ka­vuş­tu­ra­cak Sayın Meral AK­ŞE­NER ola­cak­tır.

Ağa­be­yi Sayın Nihat Bey’ de 12 Eylül ön­ce­si büyük mü­ca­de­le veren Ül­kü­cü kar­deş­le­ri­miz­den bi­ri­si olup Ko­ca­eli MHP İl Baş­ka­nı idi. Sayın Meral Ak­şe­ner de gerek Üni­ver­si­te yıl­la­rın­da ge­rek­se Üni­ver­si­te Öğ­re­tim Gö­rev­li­si ol­du­ğu sı­ra­lar­da ve yine Mil­let­ve­kil­li­ği ve Ba­kan­lı­ğı sı­ra­sın­da da Ül­kü­cü Mü­ca­de­le­si­ni ıs­rar­la sür­dür­müş­tür.

Onun için tüm Tür­ki­ye’de ki MHP’li Dost­la­rı­mı ve Ül­kü­cü kar­deş­le­ri­me tav­si­yem odur ki Sayın Meral AK­ŞE­NER’in ya­nın­da ola­lım ve kong­re­den Meral Ak­şe­ner’i Baş­kan ola­rak çı­ka­ra­lım.

Meral AK­ŞE­NER ka­zan­dı­ğın­da çok kıy­met­li diğer aday ar­ka­daş­la­rı­mı­zı da yö­ne­tim­de de­ğer­len­di­re­ce­ği­ne yü­rek­ten ina­nı­yo­rum” dedi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?