SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 3 KISIM 11 KALEM SPOR MAL/MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/464460

 

1-İdarenin
a) Adı:SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi:GAZİLER MAH. PROF. AHMET TANER KIŞLALI CAD. GÜRE YERLEŞKESİ 28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası:4543101182 – 4543101184
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 3 KISIM 11 KALEM SPOR MAL/MALZEMESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:3 Kısım 11 Kalem Spor Mal/Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, ihale dokümanı ekinde verilen mal/malzeme teslim edecektir. Teslim edilecek mal/malzemeler için yükleniciye hiçbir nakliye/kargo ücreti ödenmeyecektir. Yüklenici teslim edeceği malı teslimatın yapılacağı birimde Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunun incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim edebilecektir. b. Mal/ Malzemelerin tamamı bütünlüğü bozulmadan tek seferde teslimi yapılacaktır. c. Mal tesliminin son günü hafta sonu, ulusal bayram ve resmi tatil günü ile idari izin sayılan bir güne denk gelmesi halinde, mal teslimi için son gün bu günleri takip eden ilk mesai günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanma tarihi işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.09.2020 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi 28200 Merkez/Giresun
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünlerle ilgili Teknik Şartname’de belirtilen garanti, servis ve yedek parça hizmeti verilecektir.

Bu kapsamdaki yedek parça ve servis hizmeti; Üretici ve/veya Türkiye Temsilcisi ve/veya varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecek olup; bahse konu belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.

 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif ettikleri mal/malzemeler için teknik şartname ile belirlenen bilgilerin yer aldığı katalogu (1.Kısım hariç), teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanı her bir mal/malzeme için ayrı ayrı verecektir. 

a. İstekliler, teklif ettikleri mal/malzemelere ait teknik kriterleri teknik şartnamede belirtilen madde sırasına göre katalog üzerinde her bir madde için tek tek işaretleyerek belirtecektir. İşaretleme yapılan her bir katalog sayfası istekli tarafından kaşelenip, imza altına alınacaktır. 

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar