SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

CNG (Doğalgaz) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/51450
1-İdarenin
a) Adresi :Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen
Cad. No:158 28100 MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4542157571 – 4542157508
c) Elektronik Posta Adresi :ozelidare@giresun.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :800.000 Sm3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Giresun İl Özel İdaresi Ülper Şantiyesi Asfalt
Tesisi
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen
peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar teslim
edilecektir. a. Doğalgaz (CNG) gazı çok elemanlı
doğalgaz (CNG) konteynerleri içinde stoklanacaktır.
Bu Üniteler ?Dorse? olarak adlandırılır. Dorseler
aynı zamanda taşıma amacı içinde kullanılacaktır.
Dorseler birbirlerine manifoldlar ile bağlı 50 90 veya
150 litrelik tüplerden oluşmuş ve toplam gaz
kapasitesi en az 4.000 Sm3 olacaktır. Sahada bu
dorselerden en az üç adet bulunacak ve değiştirme
için 1 adet boş peron bulunacaktır. b. Yüklenici
firma CNG dorselerini mevcut kurulu sisteme monte
edecektir ve bağlantı yerlerinde yapılması gereken
işlemler yükleniciye aittir. c. İdarenin gereksinim
duyduğu miktarda yazılı veya telefonla firmaya
iletmekle serbesttir. Yüklenici firma, bu talebi en geç
6 (altı) saat içinde karşılayacaktır. d. CNG teslimatı
iş günlerinde 08,00 – 17,00 saatleri arasında
yapılacak olup İdarenin talep etmesi durumunda 24
saat Cumartesi, Pazar ve bayram tatillerinde de
yapılabilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen
Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale
Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN
b) Tarihi ve saati :03.03.2020 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:İhaleye katılacak olan firmaların Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) alınmış; doğalgaz satışı için sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) lisansının aslını veya noter onaylı suretini teklif mektubu ile ibraz edeceklerdir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:Teklif verecek istekliler, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan, Doğalgaz İthalat Lisansı, Toptan Satış Lisansı, İletim Lisansı, Dağıtım Lisanslarından en az birinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?