Turan ve Ekibi Yine Yüzakı Oldu

Turan ve Ekibi Yine Yüzakı Oldu

Giresun’daki idareciler Afyon’daki anma törenlerine fazla itibar etmezken, İl dışında yaşayan Giresunlu gurbetçiler, Hasan Turan öncülüğünde Afyon’a akın ederek büyük vefa örneği gösterdiler.

 

Gi­re­sun Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Af­yon­ka­ra­hi­sar İsce­hi­sar Do­ğan­lar Köyü’ndeki Gi­re­sun Şe­hit­li­ği anma tö­re­ni­ne, İstan­bul ve Gi­re­sun’dan bin­ler­ce yurt­ta­şı­mız ka­tıl­dı.
Gi­re­sun Be­le­di­ye­si bu yıl ya­pı­lan anma tö­ren­le­ri­ne bir oto­büs­le mer­kez ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­dı. Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Meh­met Kuğu yap­tı­ğı açış ko­nuş­ma­sın­da, ta­ri­hi kah­ra­man­lı­ğı ya­şa­tan de­de­le­ri­mi­zi ve Gi­re­sun­lu­la­rın can­la­rı ile vatan top­ra­ğı­na sahip çık­ma­la­rı­nı dünya ya an­lat­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, vatan için şe­hit­le­ri­mi­ze koşan ve katkı sağ­la­yan her­ke­se te­şek­kür et­ti­ği­ni söy­le­di.
Gi­re­sun Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu ön­ce­ki baş­ka­nı ve İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Hasan Turan, Gi­re­sun­lu şe­hit­le­rin kah­ra­man­lık hi­kâ­ye­si­nin geç­ti­ği ala­nın milli park ola­rak ilan edil­di­ği­ni, şe­hit­li­ğin bu­lun­du­ğu te­pe­ye, bir Gi­re­sun Evi ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Bu yıl ya­pı­lan anma tö­ren­le­ri­ne katkı sağ­la­yan­la­ra Gi­re­sun Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan pla­ket ve­ril­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu adına dü­zen­le­nen pla­ke­ti Sa­rı­yer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şükrü Genç basın da­nış­ma­nı Mus­ta­fa Öz­türk’e ve­ril­di. Öz­türk, Baş­kan Aksu’nun se­lam­la­rı­nı ilet­tik­ten sonra mer­kez muh­tar­lar­la şe­hit­le­ri­mi­ze gel­dik­le­ri­ni ifade etti.
Af­yon­ka­ra­hi­sar Gi­re­sun Şe­hit­li­ğin­de­ki anma tö­ren­le­ri­ne, Gi­re­sun, Bursa, İstan­bul der­nek­le­ri, be­le­di­ye­ler, be­le­di­ye baş­kan­la­rı mil­let­ve­kil­le­ri, İsce­hi­sar kay­ma­ka­mı, be­le­di­ye baş­ka­nı ve ka­la­ba­lık bir va­tan­daş top­lu­lu­ğu ka­tıl­dı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?