Vali’den Engelliler İçin Önemli Hamle

Vali’den Engelliler İçin Önemli Hamle

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın talimatı ile kurulan “Giresun Valiliği Engelli Hizmetleri Rehberlik ve Koordinasyon Merkezi ve Engelliler Bürosu” hizmete açıldı.

Koordinasyon Merkezinin hizmetlerinin yerine getirilmesinden Vali’nin genel yönetimi ve denetimi altında; Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı, Engelli Hizmetleri Rehberlik ve Koordinasyon Merkezi ve Engelliler Bürosunun sorumlu idarecisi olarak da Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü sorumlu olarak faaliyetlerini yürütecektir.

Çıtlakkale Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Giresun Valiliği (Yeni Hükümet Konağı) Hizmet Binası, C Blok Giriş Katında konuşlandırılan, “Giresun Valiliği Engelli Hizmetleri Rehberlik ve Koordinasyon Merkezi ve Engelliler Bürosu”nu ziyaret eden Vali Sarıfakıoğulları, çalışmalar hakkında yetkililerden ve büroda görevlendirilen engelli personellerden bilgi aldı.

Vali Sarıfakıoğulları’nın yeni kurulan “Giresun Valiliği Engelli Hizmetleri Rehberlik ve Koordinasyon Merkezi ve Engelliler Bürosu” ziyareti sırasında ilgili Vali Yardımcısı Metin Maytalman ve Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Nihat Yayla ‘da hazır bulundu.

Koordinasyon merkezinin amacının, Giresun ili genelinde engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek, toplumsal hayata, diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması olduğunu söyleyen Vali Sarıfakıoğulları “Engellilere yönelik kamu hizmeti yürüten, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, diğer özel ve tüzel kişilerin engellilere yönelik ve engellilerin de faydalanması gereken eğitim, sağlık, spor, sosyal yardım, sosyal hizmetler, ulaşım, iletişim, istihdam, rehberlik, psiko-sosyal destek, tanıtım, bilgilendirme vb. tüm hizmetlerin engelliler açısından da etkinliğinin arttırılması, bu hizmetlerden engelli bireylerin faydalanmasının kolaylaştırılması, engelli bireylerin bu hizmetlere ulaşması, toplumsal hayata dahil olmaları, sosyal uyumları, haklarını kullanmaları ve kendilerini geliştirmelerinin önündeki engellerin kaldırılması, karşılaştıkları her türlü somut ve günlük sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla Giresun Valiliği bünyesinde böyle bir koordinasyon merkezi oluşturulmuştur” dedi.

KOORDİNASYON MERKEZİNİN GÖREVLERİ;

Gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde uygulama sonuçlarını izlemek, sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili mevzuat değişikliği de dahil çözüm önerilerini tespit ederek ilgili Bakanlığa bildirmek,

Engellilere yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, il düzeyinde çözüm bulunamayanları üst mercilere bildirmek,

İhtiyaç duyulması halinde Engelliler Koordinasyon Kurulun görevleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bu çalışma gruplarının hazırladığı raporları değerlendirmek,

Engelliliğin en aza indirilebilmesi için toplumun bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve eğitim alanlarıyla ilgili (panel, sempozyum, konferans ve benzeri) etkinlikler yapmak,

Engellilere yönelik kurslar açılmasını sağlamak ve bu kurslara engellilerin katılımını sağlamak,

Engellilere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve tedavi kuruluşlarının kapasitelerini araştırmak, yeterlilikleri arttırmak amacıyla projeler hazırlamak,

Kamuya açık sosyal, kültürel, sportif tesis ve alanlar ile kitle ilitişim ve ulaşım araçlarından engellilerin faydalanmasını sağlayıcı tedbirleri araştırmak, değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

Engelli ve engelsiz çocuklar, gençler ve yetişkinlere bütünleştirilmiş ortamlarda ve düzeyde akran eğitim imkanı sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

Engellilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları fiziki ve mimari engellerin kaldırılması ve bu konudaki standartların belirlenmesi için teklifler hazırlamak ve hazırlatmak,

Giresun Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu ile işbirliği içerisinde olmak, bu komisyonun çalışmalarını takip etmek,

Merkez’de yapılacak yazışmalar ve işlemlerde gizlilik ilkesine uyulmasını sağlamak, personelin mevzuat uyarınca devlet memurlarından istenilen tutum, davranış, kılık, kıyafet ve benzeri özellikleri izleyerek gerekli denetimleri yapmak, personelin özlük hakları ve sicil ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, personelin günlük çalışma programlarını onaylatmak ve uygulatmak,

Engellilerin, engelli yakınlarının engellilikle ve engelli hizmetleri konusunda yaşadıkları kişisel veya kamusal sorunlarla ilgili olarak yazılı talep ve ihtiyaçları kaydetmek, giderilmesi yönünde çözümler üretmek,

Engelliler ve ailelerine yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, rehberlik, iletişim vb. faaliyetler yürütmek,

Muhtaç durumdaki engellilerin sosyal ve hukuksal haklardan yararlanmaları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasına yardımcı olmak,

Engelliler Koordinasyon Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek, Kuruldan gelen teklif ve öneriler doğrultusunda çalışmalar yapmak, Kurul toplantılarında alınan kararların uygulanmasında koordinasyonu sağlamak,

Engelliler Koordinasyon Kurulu ve diğer kuruluşlarla işbirliği kurulması konusunda ilişkileri yürütmek,

Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, istatistiki bilgileri toplamak, il genelinde Engelliler Veri Tabanı oluşturulmasını sağlamak,

Engellilerle ilgili niteliğin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliliği sağlamak için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistiki tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan talep etmek,

Engelliler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve diğer kurumlarla ortak projeler yapmak ve sunulan projeler desteklemek,

İl genelinde daha önce uygulanmış ve hazırlığı yapılan projelerden bir proje havuzu oluşturmak,

Merkez ihtiyaç halinde, Kaymakamlıklar, Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve diğer kurumlardan personel görevlendirerek haftalık veya aylık toplantılar düzenlemek, engellilere yönelik hizmetlerin daha verimli, etkin ve süreklilik halinde yapılması amacıyla; Giresun Üniversitesi, İl, İlçe ve Belde Belediyeler, Barolar, Kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Ziraat Odaları, Kooperatifler ve Birlikler, Diğer Meslek ve Sanatlara İlişkin Odalar, Sendikalar ve Konfederasyonlar, İŞ-KUR İl Müdürlüğü, İl Mili Eğitim Müdürlüğü, İl ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Sürekli Eğitim Merkezleri, KOSGEB İl Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, Karayolları Bölge ve Şube Müdürlükleri, Güvenlik Birimleri, Yazılı ve Görsel Medya Kuruluşları, Tüm İlgili Sivili Toplum Kuruluşları, Muhtarlıklar, Özel Firmalar, İşbirliği yapılması uygun görülen diğer yerli ve yabancı kişi, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak, tüm il sınırları içerisinde uygulanmasını sağlamak üzere Giresun Valiliği bünyesinde “Engelliler Koordinasyon Kurulu” oluşturmak.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?