Vur, Kır, Par­ça­la; Bu Maçı Kazan

Vur, Kır, Par­ça­la; Bu Maçı Kazan

Gi­re­suns­por, TFF 1. Lig’in ilk haf­ta­sın­da bu akşam dep­las­man­da Şan­lı­ur­fas­por ile kar­şı­la­şa­cak.

Şan­lı­ur­fa Gap Arena Stadı’nda oy­na­na­cak olan kar­şı­laş­ma saat 20.00’de baş­la­ya­cak. Ligin ilk haf­ta­sın­da Al­tı­nor­du ile 2-2 be­ra­be­re kalan, 2. haf­ta­da ise Ba­lı­ke­sirs­por’u sa­ha­sın­da 1-0 ile geçen Ye­şil-Be­yaz­lı­lar, Şan­lı­ur­fa dep­las­man­da da galip ge­le­rek lig­de­ki çı­kı­şı­nı sür­dür­mek is­ti­yor.
TFF 1. Lig’in 3. haf­ta­sın­da Gi­re­suns­por, bu akşam dep­las­man­da Şan­lı­ur­fas­por ile kar­şı­la­şa­cak.
Şan­lı­ur­fa Gap Arena Stadı’nda oy­na­na­cak olan kar­şı­laş­ma saat 20.00’de baş­la­ya­cak.
Ligin ilk haf­ta­sın­da Al­tı­nor­du ile 2-2 be­ra­be­re kalan, 2. haf­ta­da ise Ba­lı­ke­sirs­por’u sa­ha­sın­da 1-0 ile geçen Ye­şil-Be­yaz­lı­lar, Şan­lı­ur­fa dep­las­man­da da galip ge­le­rek lig­de­ki çı­kı­şı­nı sür­dür­mek is­ti­yor.
GİRE­SUNS­POR KAFİLESİ ŞAN­LI­UR­FA’DA
Milli maç arası ne­de­niy­le 15 gün­dür Şan­lı­ur­fas­por maçı ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren Gi­re­suns­por, dün iti­ba­riy­le Şan­lı­ur­fa’ya geçti.
Per­şem­be günü ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan Ye­şil-Be­yaz­lı­lar dün Şan­lı­ur­fa’ya gitti ve bu­ra­da kampa girdi.
KAD­RO­DA DEĞİŞİKLİK BEK­LENMİYOR
Gi­re­suns­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa Kap­lan’ın Şan­lı­ur­fas­por ma­çın­da sa­ha­ya sü­re­ce­ği kad­ro­da de­ği­şik­li­ğe git­me­me­si bek­le­ni­yor.
Ço­ta­nak­lar’ın sa­ha­ya Eser, Ber­kan, Özgür, Dodo, Recep, İgors, Vol­kan, Hü­sa­met­tin, Öz­gür­can, Çağrı ve Abwo ilk 11 ile çık­ma­sı bek­le­ni­yor.
KAP­LAN: “ŞAN­LI­UR­FA’YA HA­ZI­RIZ”
Şan­lı­ur­fas­por maçı ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dık­la­rı­nı ifade eden Kap­lan, he­def­le­ri­nin dep­las­man­dan 3 pu­an­la dön­mek ol­du­ğu­na işa­ret etti.
Mus­ta­fa Kap­lan, şöyle ko­nuş­tu:
“Şan­lı­ur­fas­por iyi ve güçlü bir ekip. Sa­ha­la­rın­da iyi oy­nu­yor­lar. Ka­zan­mak is­te­ye­cek­ler­dir. 90 da­ki­ka ka­zan­ma adına sa­va­şa­cak­lar­dır. Biz de bu maçı ka­zan­mak is­ti­yo­ruz. Tüm plan­la­rı­mı­zı da ka­zan­mak üzere kur­duk. Şan­lı­ur­fas­por’u iyi ana­liz ettik. İste­di­ği­miz oyunu sa­ha­ya yan­sı­ta­bi­lir­sek 3 pu­an­la evi­mi­ze dö­ne­ce­ğiz. Sa­ha­dan 3 pu­an­la ay­rı­la­rak da Gi­re­sun hal­kı­na bay­ram ön­ce­si bir bay­ram he­di­ye­si ver­mek is­ti­yo­ruz.”
Kap­lan; “Bizim açı­mız­dan mili maç arası ger­çek­ten çok iyi oldu. Tam ola­rak lige hazır de­ğil­dik. Yine son­ra­dan gelen ar­ka­daş­la­rı­mız vardı. On­la­rın ta­kı­ma adap­tas­yon­la­rı­nın daha hızlı ve sağ­lık­lı ol­ma­sı için bu ara iyi oldu. 15 gün­lük bir ça­lış­ma dö­ne­mi ya­ka­la­dık. Bunu iyi de­ğer­len­dir­di­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Zira oyun­cu­la­rı­mın ant­ren­man­lar­da­ki is­tek­li, ar­zu­lu ve iş­tah­lı per­for­mans­la­rı beni zi­ya­de­si ile mem­nun etti. Geç­ti­ği­miz hafta sonu Ka­ra­büks­por ile dep­las­man­da ha­zır­lık maçı oy­na­dık. Bizim açı­mız­dan son de­re­ce ya­rar­lı geçti. Ra­ki­bi­miz Süper Lig’in en iyi ekip­le­rin­den bi­ri­siy­di. On­lar­la başa baş, hatta daha iyi oy­na­dı­ğı­mı­zı söy­le­ye­bi­li­rim. Bu maçta tüm oyun­cu­la­rı­mı­zı görme fır­sa­tı ya­ka­la­dım. De­di­ğim gibi 15 gün­lük milli maç arası bize ilaç gibi geldi” diye ko­nuş­tu.
KAP­LAN: “YE­NE­ME­YE­CEĞİMİZ TAKIM YOK”
Gi­re­suns­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa Kap­lan, Gi­re­suns­por’un bu ligin en id­di­alı ekip­le­rin­den bi­ri­si ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek; “Her takım çok güçlü. O ne­den­le kolay kolay ye­ni­lecek ekip yok. Bu demek de­ğil­dir ki çe­ki­ne­ce­ğiz. Ak­si­ne hiç­bi­rin­den çe­kin­mi­yo­ruz. Biz on­lar­dan değil, onlar biz­den çe­kin­sin. Gi­re­suns­por her ma­çı­na ka­zan­mak için çı­ka­cak. Bu şeh­rin, Gi­re­sun hal­kı­nın Süper Lig öz­le­mi­ne son ver­mek için yola çık­tık. Geçen yıl ki gibi bir son da­ki­ka hayal kı­rık­lı­ğı ya­şan­ma­ma­sı için de her ma­çı­mı­zı ka­zan­mak için son ana kadar mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. De­di­ğim gibi, evet çok güçlü ta­kım­lar var ama Gi­re­suns­por hep­si­ni ye­necek güçte. Biz çok ça­lı­şa­ca­ğız ve her ta­kı­mı yen­mek için mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Puan ya da pu­an­lar almak için Şan­lı­ur­fa’ya gi­de­ce­ğiz. Oyun­cu­la­rı­mız kar­şı­laş­ma­la­ra iyi kon­sant­re olup, iyi ha­zır­lan­dı­ğın­da bizim ye­ne­me­ye­ce­ği­miz takım yok. Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si bütün şehri se­vin­di­recek so­nuç­la Urfa’dan ay­rıl­mak en büyük he­de­fi­miz” diye ko­nuş­tu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?