KIŞLIK LASTİK ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIŞLIK LASTİK ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIŞLIK LASTİK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/557318

 

1-İdarenin
a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası:4542602000 – 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:KIŞLIK LASTİK ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 KALEM KIŞLIK LASTİK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Giresun Sağlık Müdürlüğüne depo teslimi yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi:Yüklenici tarafından teslim edilecek kışlık lastikler sözleşme imzalanmasından sonra 30 (otuz) takvim günü içerisinde Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:04.10.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Osmaniye Mah.Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok.No:11 Merkez/GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler Birimi (Satınalma Birimi)
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Yerli üretim lastikler TSE belgeli olup, hafif ticari araç lastikleri TSE11375 – standartlarında olmalıdır. İstekli firmalar teklif ettikleri lastiklerin bu standartlarda olduğunu ihalede beyan edeceklerdir. Beyan edilen belgelerin İdarece istenmesi durumunda söz konusu belgeleri İdareye sunacaklardır
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekli firmalar teklif ettiği lastiklerin üretim yeri ve markasını beyan edecek olup, beyan edilen belgelerin İdarece istenmesi durumunda söz konusu belgeleri İdareye sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
·         İstekli firmalar teklif edecekleri lastiklere ait Türkçe teknik özelliklerini tanıtıcı kataloglarını beyan edecek olup, beyan edilen belgelerin İdarece istenmesi durumunda söz konusu belgeleri İdareye sunacaklardır.

·         İstekli firmalar teklif edecekleri lastiklere ait enerji verimliliği etiket bilgisini (yakıt tasarruf, yol tutuş ve dış ses) beyan edecek olup, beyan edilen belgelerin İdarece istenmesi durumunda söz konusu belgeleri İdareye sunacaklardır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar