İHALE İLANI

İHALE İLANI

BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETİ ALIMI

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Bilgi Sistemleri Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/163898

1-İdarenin

a) Adresi:Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulv. Hükümet Konağı A Blok Kat:3 No:115 Merkez / GİRESUN MERKEZ GİRESUN GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası:4542602000 – 4542602009
c) Elektronik Posta Adresi:giresun.hsmd@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:Bilgi Sistemleri Hizmeti Alımı 8 Ay
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimler
c) Süresi:İşe başlama tarihi 01.05.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satınalma (Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulv. Hükümet Konağı A Blok Kat:3 No:115 Merkez / GİRESUN)
b) Tarihi ve saati:18.04.2017 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1) İstekliler Teklif ekinde Teknik Şartname hükümlerine maddeler halinde cevap vermelidirler cevap verdikleri dosyayı İhale Komisyonuna sunacaklardır.

2) İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm(versiyon)bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaktır.

3) İdareler genelge yayın tarihinden itibaren yapılacak Sağlık Bilgi Yönetim  Sistemi tedarik süreçlerinde ihale dökümanlarında, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticilerinden KTS’de kayıtlı olduklarına dair belgeyi, SBYS bayisi olması durumunda 2015/17 sayılı genelgenin 4.7 maddesinin  a,b,c bentlerinde belirtilen belgeleri teklif ekinde sunacaklardır.

4)İstekliler Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan “Kayıt Tescil ve Bilgi Sistemine” kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmak zorundadırlar.

5)İstekli ihalede yazılımın kendisine ait olduğuna dair Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış marka tescil belgesini sunmalıdır.

6) Yüklenici, her eğitim için önerdiği eğitim planlarını, günlük eğitim çizelgelerini, eğitimi alacak adayların başarı düzeylerini değerlendirecek plan ve prosedürleri kapsayacak bir Eğitim Planını Tablo 1’deki verileri göz önüne alarak aşağıda belirtilen tablodan farklı bir şekilde daha detaylı olarak teklifinde sunmalıdır.

7) Firma yazılım geliştirme araçlarını teklifinde belirtecektir.

8) İstekliler olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (Yangın, Sel, Deprem, vb) nasıl bir teknolojik önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılacağına dair planlarını teklif ekinde belirtmelidir.

9) İstekliler İhale sözleşme süresince 10.000 adetlik kısa mesaj gönderimine ait tutarı, teklif bedeline dahil edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Satınalma (Çıtlakkale Mah. Atatürk Bul. Hükümet Konağı A Blok Kat 3 No:115 Merkez Giresun) Döküman Bedeli 30,00-TL olup Giresun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satınalma (Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulv. Hükümet Konağı A Blok Kat:3 No:115 Merkez / GİRESUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.   BASIN 2017 / 181

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?