İhale İlanı (13.04.2017)

  İhale İlanı (13.04.2017)

T.C.

GİRESUN İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

 

Giresun İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine Bağlı Giresun İli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi , ve Giresun İli Espiye Devlet İlçe Hastanesinin aşağıda bilgileri bulunan taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca  “Açık Teklif Usulü ”  ile 24.04.2017 tarihinde kiralanacaktır.. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 1- İhale Konusu olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

SIRA NOİLİLÇEMAHALLE VASFIADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (M2)İHALE TARİHİ/SAATİ
 

1

 

GİRESUN

 

MERKEZ

 

TEYYAREDÜZÜ

KANTİN YERİ 

1303/1978

 

5/…

 

128 M2

24.04.2017

13:00

 

2

 

 

GİRESUN

 

 

ESPİYE

 

ADABÜKÜ

KANTİN YERİ 

765/2442

 

1/…

 

20M2

24.04.2017

14:00

 

 

MADDE 2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

Açık Teklifte Şartname Bedeli Giresun İli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 100,00- TL.’e  , Giresun İli Espiye Devlet İlçe Hastanesi Şartname bedeli 100,00 TL’e olup TR840001200937600005000072 Halk Bankası Giresun Şubesi’ne yatırılacaktır.)

 

Şartname bedeli yatırıldıktan sonra Şartname ve ekleri Giresun İli Kamu Hastaneler Birliği satınalma biriminden  alınacaktır. Şartname ve varsa ekleri  satınalma biriminden  ücretsiz olarak yerinde görülebilir.

MADDE 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

Söz konusu İhale Giresun İli Kamu Hastaneler Birliği Toplantı Salonunda,24.04.2017 tarihinde pazartesi günü, saat:13:00’ da  başlayacak olup, 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü ”ile yapılacaktır.

MADDE 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

Giresun İli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ;

Muhammen   Bedeli         :1(bir) yıllık 180.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı  : 1(bir) yıllık  54.000,00 TL.

 

Giresun İli Espiye Devlet İlçe Hastanesi    ;

Muhammen   Bedeli         :1(bir) yıllık 36.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı     : 1(bir) yıllık  10.800,00 TL.

 

İhaleye Katılabilme Şartları:

2886 Sayılı D.İ.K.’e göre yapılacak ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

 • Gerçek kişilerden istenilen belgeler:
 • İkametgâh belgesi ve T.C. Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti.
 • Tebligat için adres Beyanı
 • İhale Şartnamesi ve İhale Şartnamesi alındığına dair makbuz.

 

 • Geçici teminat belgesi ( tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (teyit yazılı olacak ) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 

e –   Noter Tasdikli İmza Sirküleri Aslı.

f –   İhaleye Vekaleten iştirak halinde ise istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletname aslı,

g –  Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

 

 

B- Tüzel Kişiler için İstenen Belgeler:

a- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili    Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti,

 • Noter tasdikli imza sirküleri aslı ( Dernek olması halinde karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti)
 • Geçici teminat belgesi ( tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (teyit yazılı olacak ) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
 • Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 • Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • İhale Şartnamesi ve İhale Şartnamesi alındığına dair makbuz.
 • Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacaklardan, Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini, ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

 

 

Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

C- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. ve 84. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye katılamazlar.Bu yasayı saymayarak girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile ihale bozularak yatırılmış teminatlar  irad kaydedilir.

Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ihale saatine kadar gelen başvurular kabul edilecek, ancak postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihalenin yapılmamasından dolayı herhangi bir itirazda bulunamaz.                    BASIN 2017/ 187

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?