Arda, Veli Küçük İle Görüşmesini Anlattı

Arda, Veli Küçük İle Görüşmesini Anlattı

 Ergenekon davası ile ilgili her kafadan farklı bir ses çıkarken; Küçük’ün kadim dostlarından Mimar Mustafa Arda, İlker Başbuğ ve Veli Küçük’e ciddi haksızlıklar yapıldığını söyledi.

Uzun süre Giresun’da görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan ancak Ergenekon Davası Kapsamında tutuklandıktan sonra beraat eden Veli Küçük Paşa’nın kadim dostlarından Mimar Mustafa Arda,Küçük’ü İstanbul Balmumcu’da ziyaret ettikten sonra şehre döndü ve izlenimlerini gazetemize anlattı..

Efendim sizi tanıyabilir miyiz?

-Ben Mustafa Arda..Mimarım..

Yargıtay’ın özel yetkili mahkemenin verdiği Ergenekon kararını hem usul hem de esastan bozmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?

 

Arda: “Ön­ce­lik­le An­ka­ra’da Hâ­kim­ler var­mış di­yo­rum… Ben bir hu­kuk­çu değil bir tek­nik ada­mım. Ancak ken­dim­ce bir hu­kuk­sal de­ğer­len­dir­me yap­mam ge­re­kir ise 16. Ceza Da­ire­si’nin bozma ge­rek­çe­le­ri çok önem­li… Yük­sek Mah­ke­me bir­çok hu­ku­ka ay­kı­rı­lık tes­pit etmiş… Ne­re­dey­se Ceza Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu’nda ki tüm mad­de­ler Er­ge­ne­kon da­va­sın­da ihlal edil­miş ve bu ih­lal­le­rin kas­ten ya­pıl­dı­ğı çok açık… Yar­gı­tay ka­ra­rın­da özel yet­ki­li hâ­kim­le­re şunu sor­muş: Dev­le­tin Ku­rum­la­rı (Mit, TSK, Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü) Er­ge­ne­kon diye bir örgüt duy­ma­dık diyor siz ne­re­den çı­kar­dı­nız bu ör­gü­tü… Özet­le Yar­gı­tay Er­ge­ne­kon diye bir örgüt yok­tur dedi ve ta­bi­ri caiz ise Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­si’nin ver­di­ği ka­ra­rı boz­ma­dı. Pa­ram­par­ça etti!”

“Siz Er­ge­ne­kon­cu mu­su­nuz?”

Arda: “Ol­ma­yan ör­gü­te nasıl üye ola­yım? Ama ben Va­ta­nı­nı, Mil­le­ti­ni, Di­ni­ni, Dev­le­ti­ni ve Bay­ra­ğı­nı seven bir in­sa­nım…”

“Veli KÜÇÜK Paşa ile bağ­lan­tı­nız nedir?”

Arda: “Veli Paşam ile ta­nış­ma­mız 1980 yı­lın­da Nu­say­bin’de görev yıl­la­rın­da baş­la­mış ve hâlâ devam et­mek­te­dir. Veli Paşa ken­di­si­ni Türk Mil­le­ti­ne ve Dev­le­ti­ne ada­mış içi vatan sev­gi­si ile dolu büyük bir Türk Mil­li­yet­çi­si­dir. Ken­di­si aile bü­yü­ğü­müz­dür ve aynı za­man­da da oğ­lu­mun kir­ve­si­dir.”

“Tah­li­ye son­ra­sı neler his­set­ti­niz?”

Arda: “İlk önce şunu söy­le­ye­yim geç gelen ada­let, ada­let de­ğil­dir! Kaçma teh­li­ke­si bu­lun­ma­yan bu koca koca pa­şa­la­rı tu­tuk­lu yar­gı­la­mak hu­ku­ki de­ğil­dir. Er­ge­ne­kon sü­re­cin­de bir­çok insan has­ta­lık­la­ra kaldı ki­mi­si hakka yü­rü­dü ki­mi­si yarım kaldı… Bir kez daha bu­ra­dan hep­si­ni rah­met­le anı­yo­rum. Tah­li­ye son­ra­sı his­set­tik­le­rim se­vinç­ten çok, kayıp giden bu yıl­la­rın, acı­la­rın ve zu­lüm­le­rin he­sa­bı­nı kim ve­recek dü­şün­ce­siy­di. Tah­li­ye­nin er­te­si günü Be­şik­taş / Bal­mum­cu’da ko­ru­ma­lı loj­man­da paşam ile baş başa gö­rüş­tük.”

“Özel yet­ki­li mah­ke­me­ler­de­ki yar­gı­la­ma adil miydi?”

Arda: “Pkk (gizli) tanık, TSK sanık idi ce­va­bım bu.”

“Yar­gı­la­ma­da hangi hu­ku­ki ha­ta­lar oldu?”

Arda: “Yar­gı­la­ma hangi sa­fa­hat hu­ku­kiy­di ki? İlker Baş­buğ Yüce Divan da yar­gı­lan­ma­lıy­dı, Da­nış­tay sal­dı­rı­sı da­va­sı Er­ge­ne­kon ile bir­leş­me­me­liy­di, so­ruş­tur­ma­da ge­ce­le­yin ifade alın­dı. Bu hu­kuk­suz­dur. Se­bep­siz yere da­va­lar bir­leş­ti­ril­di ve yar­gı­la­ma uza­tıl­dı. Hu­kuk­suz­dur. Avu­kat ve mü­vek­kil ara­sın­da gizli ol­ma­sı ge­re­ken gö­rüş­me­ler hu­kuk­suz­ca din­len­miş­tir. Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­nün ka­bu­lü müm­kün de­ğil­dir. Hu­kuk­suz­dur.”

“Sizce bu ka­ra­rın si­ya­si et­ki­le­ri neler?”

Arda: “Yar­gı­tay FETÖ de­ni­len ör­gü­tün ül­ke­miz için Pkk’dan çok daha teh­li­ke­li ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­muş­tur. Tür­ki­ye’yi dokuz se­ne­dir meş­gul eden bu ola­yın bir takım si­ya­si ge­liş­me­le­re gebe ol­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır. Ka­na­atim­ce en büyük et­ki­si da­ğı­nık hal­de­ki Mil­li­yet­çi Ha­re­ket’in bir­leş­me­si­ni ve bü­tün­leş­me­si­ni sağ­la­yıp he­de­fe yü­rü­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır.”

“Siz Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nın ne­re­sin­de­si­niz?”

Arda: “İddi­ana­me­de Veli Küçük Paşam ile te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­miz ta­pe­ler ha­lin­de yer al­mak­ta­dır. Yar­gı­la­nan­lar ara­sın­da kadim dost­la­rı­mız var­dır.”

“Sizce bun­dan sonra ne ol­ma­lı?”

Arda: “Yerel mah­ke­me Yar­gı­tay’ın esas ve usul­den bo­za­rak pa­ram­par­ça et­ti­ği ka­ra­ra uy­ma­lı ve be­ra­at­lar ke­sin­leş­me­li­dir. Bun­dan sonra da hiç kim­se­ye kum­pas ku­ru­la­ma­ma­sı için yargı hiç­bir ce­ma­atin, gru­bun ve si­ya­si par­ti­nin te­ke­li­ne bı­ra­kıl­ma­ma­lı­dır. Vic­da­nı ve fikri hür hu­ku­ku uy­gu­la­yan yar­gıç­lar ye­tiş­ti­ril­me­li­dir.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?