AVM VE EK SAHA YAN YANA OLAMAZ MI?

AVM VE EK SAHA YAN YANA OLAMAZ MI?

Ergün Öz­de­mir dö­ne­min­de devre dışı bı­ra­kı­lan Fut­bol ek sa­ha­sı­nı geri
almak için yeni fır­sat mı do­ğu­yor. AVM ile Av­ru­pai Ek Spor komp­lek­si­nin
yan yana ya­pıl­ma­sı, Ca­nik­li’yi bu ilde tarih boyu ölüm­süz­leş­tir­mez mi?
Boz­bağ, ASKF ve TÜFAD bu fır­sa­tı, hiz­me­te dö­nüş­tü­re­bi­lir mi? Bu ya­pı­lır­sa, hal­kın Ata­park’a yı­ğıl­ma­sı da aza­la­bi­lir.

Ata­türk Sta­dı­nın ol­du­ğu böl­ge­ye AVM ile fut­bol ek saha ve bas­ket­bol sa­lo­nu­nun sı­ğa­bi­le­ce­ği­ni ifade eden bazı Gi­re­sun­su­lu­lar, “Ergun Öz­de­mir’in Yüzme ha­vu­zu için göz­den çı­kar­dı­ğı Fut­bol ek sa­ha­sı­nın geri ka­zan­dı­rıl­ma­sı için yeni fır­sat doğdu. Gi­re­suns­por Baş­ka­nı Mus­ta­fa Boz­bağ ile ASKF, TÜFAD Ve ha­kem­ler der­ne­ği ile ama­tör ku­lüp­ler, sayın Ca­nik­li’ye bu ko­nu­da proje sun­ma­lı­dır­lar. Biz bunun için imza top­la­ya­ca­ğız” de­di­ler.
Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li’nin Ata­türk stadı’nın ol­du­ğu böl­ge­ye AVM ya­pıl­ma­sı yö­nün­de ka­mu­oyun­da söy­len­ti şek­lin­de ko­nu­şu­lan pro­je­si­ne karşı çık­ma­nın Gi­re­sun’a uzun va­de­de ciddi zarar ve­re­ce­ği öne sü­rü­lü­yor.. Ca­nik­li’nin olum­lu pro­je­le­ri­ne karşı çık­ma­nın şeh­rin ge­li­şi­mi açı­sın­dan risk oluş­tur­du­ğu­nu ifade eden bazı Gi­re­sun­lu­lar, Yüzme ha­vu­zu­nun ya­pı­mı sı­ra­sın­da kay­be­di­len ve halk ara­sın­da “EK Saha” ola­rak bi­li­nen böl­ge­nin Gi­re­sun fut­bo­lu­na ye­ni­den ka­zan­dı­rıl­ma­sı için de Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li’den des­tek bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Söz ko­nu­su ki­şi­ler ”Gi­re­sun’dan es­ki­si gibi fut­bol­cu çık­ma­sı için Ek sa­ha­nın eski gö­rü­nü­mü­nü ye­ni­den ka­zan­ma­sı ve ama­tör maç­la­rın bu­ra­da oy­nan­ma­sı ge­re­kir. Et­ba­şoğ­lu sta­dı­na ilgi ,ek saha kadar ol­ma­dı. Bunu gör­mek ge­re­kir” di­ye­rek şöyle ko­nuş­tu­lar:
STAD KÖTÜ MÜ?
“Her hiz­met veya pro­je­ye karşı çık­ma­yı doğru bul­mu­yo­ruz. Sayın Ca­nik­li,şu an süper ligde yer al­ma­yan Gi­re­suns­por için Av­ru­pa norm­la­rın­da bir stad yap­ma­yı ba­şar­mış ise halk ola­rak ken­di­si­ni sa­hip­len­me­miz ge­re­kir.
Sayın Ca­nik­li asır­lar boyu hiz­met edecek bir eser için ge­rek­li kay­nak ve ar­sa­yı bul­muş­sa,he­pi­mi­zin ken­di­si­nin ya­nın­da yer al­ma­mız ge­re­kir. Bu tür ko­nu­lar­da po­li­tik tavır almak doğru de­ğil­dir. Bu stad­ta sa­de­ce bir par­ti­ye men­sup ku­lüp­ler maç yap­ma­ya­cak.
“AVM İLE EK
SAHA YAN YANA
OL­MA­LI”
Söz ko­nu­su Gi­re­sun­lu­lar, mev­cut sta­dın ye­ri­ne TOKİ ta­ra­fın­dan AVM Ya­pıl­ma­sı­na karşı ol­ma­dık­la­rı­nı ifade ede­rek;
“Bu il zaten kent­sel dö­nü­şüm ya­pa­ma­dı.Ca­nik­li gibi marka ve güçlü bir isme sahip ol­ma­mı­za rağ­men tek cadde ve so­ka­ğı yıkıp ili­miz­de tra­fi­ği ra­hat­la­ta­ma­dık.Ata­türk stadı’nın ye­ri­ne AVM ya­pı­la­bi­lir. Fakat Yüzme ha­vu­zu­nun ol­du­ğu böl­ge­ye Av­ru­pa norm­la­rın­da bir ek saha ya­pı­la­bi­lir. Hem AVM hem ek saha yan yana çok isa­bet­li ola­cak­tır. Yine spor il mü­dür­lü­ğü bi­na­sı­nın ol­du­ğu böl­ge­ye,20-25 katlı bir ant­re­man mer­ke­zi ku­ru­la­bi­lir. Tekvan­do­dan gü­re­şe bir­çok dalda spor­cu­la­rın idman ya­pa­cak­la­rı yer yok. Bas­ket maç­la­rı­nın oy­na­na­ca­ğı salon ise bu idman mer­ke­zi­nin içine yer­leş­ti­ri­le­bi­lir.Sayın Ca­nik­li bu iki pro­je­yi sa­hip­le­nir­se,tarih boyu “Ca­nik­li” ismi ka­lı­cı ola­cak­tır. Ki­şi­ler si­ya­set­ti bir­gün bı­rak­sa da eser­le­ri tarih boyu kalır.Böyle bir proje sayın Ca­nik­li’ye olan say­gı­yı da ne­sil­ler boyu ya­şa­tır”diye ko­nuş­tu­lar.
AVM DE LAZIM
Aynı ki­şi­ler Av­ru­pai dü­zey­de AVM’ler ol­ma­dan güçlü fir­ma­la­rı Gi­re­sun’a çek­me­nin zor ol­du­ğu­nu ifade ede­rek; “Hala sayın Meh­met Lar­çın dö­ne­min­de ya­pı­lan G-CİTY ‘den başka güçlü bir iş mer­ke­zi yok.TOKİ bu şehre AVM ya­pı­yor­sa,karşı çık­mak ye­ri­ne des­tek olmak ge­re­kir.
Bu il ancak böyle büyür. Fakat o böl­ge­de fut­bol,bas­ket­bol ve diğer tüm spor branş­la­rı­nın idman ve maç oy­na­ya­ca­ğı mer­kez­le­ri de TOKİ’ye öner­mek ge­re­kir.
Ay­rı­ca EK sa­ha­nın yı­kıl­ma­ma­sı için imza top­la­yan­lar şimdi de ek sa­ha­nın geri ve­ril­me­si için imza top­la­ma­lı­dır­lar.Biz bu ko­nu­da imza top­la­yıp sayın Baş­ba­kan yar­dım­cı­mız Ca­nik­li’ye ve tüm mil­let­ve­kil­le­ri ile ba­kan­la­ra su­na­ca­ğız.Spo­run tüm pay­daş­la­rın­dan imza ve des­tek bek­li­yo­ruz”diye ko­nuş­tu­lar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?