FİZİK TEDAVİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

FİZİK TEDAVİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

FİZİK TEDAVİ MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/155778

1-İdarenin
a) Adresi :Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok.
No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN
MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4542602000 – 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi :giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :38 KISIM- FİZİK TEDAVİ MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :1- GRÜ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR E.A.
HASTANESİ 2- GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ Yukarıda belirtilen
sağlık tesislerinin ilgili depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe
başlanacak olup, mal/mallar teknik şartnamede ve
idari şartnamede belirtilen şartlarda İlgili idarelerin
sipariş yazılarına istinaden yazının tebliğini takip
eden 15 (onbeş) gün içerisinde yüklenici teslimi
gerçekleştirecektir. Adı geçen ilgili birimlerin
siparişlerini firmalardan çekmeden önce İl Sağlık
Müdürlüğü Stok Koordinasyon Biriminden onay
alacaktır. Ayrıca, ürünlerin tüketim durumları göz
önünde bulundurularak fazla tüketilen ürünlerde
veya malzemenin acil olması durumlarında
belirlenen süre beklenmeden ara siparişler ilgili
sağlık tesislerince gönderilecektir. Sözleşmenin
bitiş süresine 30 (otuz) takvim günü kala ilgili sağlık
tesisi tarafından sözleşme kalemlerinin kalan
miktarlarına sipariş çekilmemiş ise yüklenici
tarafından bu duruma istinaden ilgili kalemlerin
kalan miktarlarının tamamını malzemenin teslim
edileceği sağlık tesisine bilgi vererek teslimatı
yapacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi
(Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok.
No:11 Merkez/GİRESUN)
b) Tarihi ve saati :25.04.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirimi olacaktır. İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğun dair belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin de TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir. Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, istekliler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan Resmi yazıyla ürünün UBB’ye veya ÜTS’ye tabi olmadığına dair belgeyi teklif zarfında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler; teklif edilecekleri kısımlara ait malzemelerden teknik şartnamede belirtilenler sayıda numune verecekler, teknik şartnamede herhangi bir numune sayısı belirtilmeyenler ürünler için ise en az birer adet /litre/kg/takım/çift/kartuş vs. numune teklif zarfları ile birlikte, teklif zarfı içine konulmadan ( ihale dosyası ve numune dosyası ayrı ayrı teslim edilecektir.), istekli tarafından düzenlenen numune teslim tutanağı ile teklif zarfı teslim aşamasında teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde malzemelerin adı, ihale sıra nosu ve isteklinin adı yazılı olacaktır. Eksik bir biçimde numune teslim eden veya hiç numune teslim etmeyen isteklinin teklifi, numune teslim etmediği kalemler için değerlendirme dışı bırakılacaktır. Uygunluğu kullanılarak kontrol edilen ve ambalajları bozulan numuneler isteklilere iade edilmeyecektir.
2- İhalenin 32.-33.-34.-35. Ve 38 . kısımları hariç diğer kısımlarına teklif verecek olan istekliler, ihalenin 32.-33.-34.-35. Ve 38 . kısımları hariç teklif ettikleri diğer kısımlara ait numune veremeyecekleri kısımlarda ise her türlü katalog veya broşürü ihale teklif zarfında sunacaklardır.
3- Yerli malı teklif edecek olan istekliler, yerli malı olarak teklif edilen ürünlerin ihale dosyasında sunulmuş olan hangi tarih ve belge nolu yerli malı belgesi ile eşleştiğine dair listeyi ihale teklif zarfında verecekler veya ihale dosyasında sunulmuş olan yerli malı belgesinin üzerine ihale listesindeki ait olduğu ürünlerin ihale sıra numarasının yazılması gerekmektedir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 1 KISIM, 2 KISIM, 3 KISIM, 4 KISIM, 5 KISIM, 6 KISIM, 7 KISIM, 8 KISIM, 9 KISIM, 10 KISIM, 11 KISIM, 12 KISIM, 13 KISIM, 14 KISIM, 15 KISIM, 16 KISIM, 17 KISIM, 18 KISIM, 19 KISIM, 20 KISIM, 21 KISIM, 22 KISIM, 24 KISIM, 25 KISIM, 26 KISIM, 27 KISIM, 28 KISIM, 29 KISIM, 30 KISIM, 31 KISIM, 32 KISIM, 33 KISIM, 34 KISIM, 35 KISIM, 36 KISIM, 37 KISIM, 38 KISIM kısımlarında %15(On Beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar